Disiplin Amirleri Yönetmeliği


T.C.
AYVALIK BELEDİYESİ
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
    


Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince;

Ayvalık Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik,
Ayvalık Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.
    
Disiplin Amirleri
MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

Memurların Disiplin İşleri
MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, Ayvalık Belediye Meclisi Kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği Ayvalık Belediye Başkanı yürütür.

    

 

EK-4

İL, İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

 

UNVANI                                                                                       DİSİPLİN AMİRİ                                                  ÜST DİSİPLİN AMİRİ        

BAŞKAN YARDIMCISI                                                                   BELEDİYE BAŞKANI           

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ                                                                BELEDİYE BAŞKANI           

İÇ DENETÇİ                                                                                  BELEDİYE BAŞKANI           

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ                                                            BELEDİYE BAŞKANI           

BİRİM MÜDÜRLERİ/İŞLETME MÜDÜRÜ, BİRİM AMİRLERİ               BELEDİYE BAŞKANI           

AVUKAT                                                                                       BELEDİYE BAŞKANI           

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI                                                BİRİM MÜDÜRÜ                                                  BELEDİYE BAŞKANI       

MÜFETTİŞ,  MÜFETTİŞ YARDIMCISI                                             TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ                                  BELEDİYE BAŞKANI       

MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI                                         MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ                                 BELEDİYE BAŞKANI       

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ                      BİRİM MÜDÜRÜ                                                  BELEDİYE BAŞKANI                               VE DİĞER MEMURLAR                     

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ                                                  BİRİM AMİRİ (*)                                                    BELEDİYE BAŞKANI    

 

(*) Birim Amiri;
“C1-C4 Grubu belediyelerde zabıta amiri ve itfaiye amiri,
D1-D2 Grubu belediyelerde zabıta komiseri,
D3-D7 Grubu belediyelerde zabıta amiri,
D1-D6 Grubu belediyelerde itfaiye çavuşu,
D7 Grubu belediyelerde itfaiye amiri,
Bunların dışında kalan il, ilçe ve belde belediyelerinde zabıta müdürü ve itfaiye müdürü” dür.


Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin