İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz Sakarya Mahallesi, 204 ada, 9 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 28/11/2018 tarih, 844 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

 

Murat Güler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

          İlçemiz Sakarya Mahallesi, 351 ada, 3 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 28/11/2018 tarih, 843 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar veŞehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

          Bilgilerinize arz ederim.

 

          Murat  GÜLER

          İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

          İlçemiz Sakarya Mahallesi, 353 ada, 17 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 28/11/2018 tarih, 840 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

          Bilgilerinize arz ederim.

 

          Murat GÜLER

          İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALE İLANI

Sıra Mahalle Kullanım Amacı Ada Parsel No Kira Süresi Geçici Teminat Aylık Kira Bedeli İhale Saati
1 Sefa Çamlık Kültürel amaçlı bina 1347 23 5/3 3 216-TL 200-TL 11:00

İHALE TARİHİ VE YERİ: 06/11/2018 tarihinde saat 11:00’da, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge.

10. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

Bu belgelerin 05/11/2018 tarihi saat 16:00’ya kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 100,00-TL (yüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

                                                                                                                                                                    Gökay BACAN

Belediye Başkan V.

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

İlçemiz Küçükköy Mahallesi, 275 ada, 2 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 27/09/2018 tarih, 648 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

Murat GÜLER         

İmar ve Şehircilik Müdürü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR