T.C.

                       AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz Sakarya Mahallesi, 1669 ada, 1 parselde; 1818 ada, 34 parselde; 1819 ada, 3 parselde; 1820 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlara ait UİP-206,18 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 03/02/2018 tarih, 22 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 17/07/2018 tarih, 787 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

           e-imzalıdır

MuratGÜLER

                                                                                                                                                                                                                                          İmar ve Şehircilik Müdürü

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imzaileimzalanmıştır.                                                                                                                                                                                                       Fevzipaşa-VehbibeyMah.SahilboyuCad.1.SokakNo:110400Ayvalık-Balıkesir   Bilgi için: Yalın TÜZMEN Telefon No: (0 266)312 10 21 Faks No: (0 266)3123219              

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALE İLANI

Sıra Mahalle Kullanım Amacı Ada Parsel No Kira Süresi Geçici Teminat Aylık Kira Bedeli İhale Saati
1 Sakarya Büfe yeri

219 ada

4 parsel yanı

290/1 10 756-TL 100-TL 13:45
2 Sakarya Dükkan /İşyeri 214 2   3 972-TL 900-TL 13:50
3 Aliçetinkaya Depo 858 97 3 3 378-TL 350-TL 13:55
4 Aliçetinkaya Fatura Ödeme Yeri 2128 ada 7 parsel ile 1695 ada 1 parsel arası   3 1000-TL 500-TL 14:00
5 150 Evler Büfe yeri 1691 1   3 1000-TL 500-TL 14:05
6 Aliçetinkaya İşyeri 858 96 6/2 3 810-TL 750-TL 14:10
7 150 Evler İşyeri 1692 5 3 3 810-TL 750-TL 14:15
8 Hacıveliler Kahvehane 133 2   3 324-TL 300-TL 14:20
9 Mutlu Kahvehane 152 11   3 324-TL 300-TL 14:25
10 Altınova Dükkan /İşyeri 579 4 53/F 10 432-TL 400-TL 14:30
11 Altınova Dükkan /İşyeri 579 4 53/G 10 540-TL 500-TL 14:35
12 Altınova Büfe 686 ada 11 parsel önü   3 1458-TL 1.350-TL 14:40
13 Altınova Tarla 283 1   3 19.80-TL 220-TL (yıllık) 14:45
14 Altınova Dükkan /işyeri 458 4 3/C 10 378-TL 350-TL 14:50
15 Altınova Dükkan /işyeri 458 4 21/B 10 378-TL 350-TL 14:55
16 150 Evler Dükkan /işyeri

83 ada

9 parsel önü

2 3 1512-TL 1400-TL 15:00
17

150evler

Dükkan /işyeri

83 ada

9 parsel önü

3 3 1512-TL 1400-TL 15:05
18 150 Evler Dükkan/işyeri

83 ada

9 parsel önü

4 3 1512-TL 1400-TL 15:10
19 Altınova Büfe

805 ada

2 Parsel önü

  3 1080-TL 1000-TL 15:15

20

Altınova Dükkan     K/9 3 324-TL 300-TL 15:20
                     

İHALE TARİHİ VE YERİ: 11/09/2018 tarihinde saat 13:45’de sırasıyla, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge.

10. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

Bu belgelerin 10/09/2018 tarihi saat 16:00’ya kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 100,00-TL (yüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Rahmi GENÇER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Belediye Başkanı

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AYVALIK BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDAN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİİHALE İLANI

Ayvalık Belediyesi sınırları dahilinde ambalaj atıklarının kaynağından ayrı ayrı toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla Ayvalık Belediyesi tarafından gösterilecek alanlara ambalaj atıkları geri kazanım kafesleri ve cam atık kumbaralarının konumlandırılması ve bunların temin edilmesi işi 3 (üç) yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Yüklenici tarafından karşılanacak kafes ve kumbaraların cins ve miktarları;

-          En az 1600 m3 kapasiteli ambalaj atıkları geri kazanım kafesleri 57 adet olacaktır.

-          En az 900 litre kapasiteli cam atık kumbaraları 31 adet olacaktır.

İHALE MUHAMMEN BEDELİ: İhale konusu işin 3 (üç) yıllık muhammen toplam bedeli vergiler hariç 477.000 TL’dir.

GEÇİCİ TEMİNAT : Üç yıllık toplam muhammen bedelin % 3’ü olan 14.310 TL’dir.

İHALE TARİHİ VE YERİ: 11/09/2018 tarihinde saat 10:00’da, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge.

Bu belgelerin 10/09/2018 tarihi saat 16:00’ya kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 300,00-TL (üçyüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Rahmi GENÇER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Belediye Başkanı

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FISTIK ÇAM AĞACI MAHSULÜ SATIŞI İHALE İLANI

SIRA MAHALLE/BÖLÜM TAHMİN EDİLEN Kg MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 Üçkabaağaç 500 675,00 TL 21,00 TL 11:00
2 Çamoba 22.000 29.700,00 TL 891,00 TL 11:05
3 Türközü 4.000 5.400,00 TL 162,00 TL 11:10
4 Hacıveliler 5.000 6.750,00 TL 203,00 TL 11:15
5 Ayvalık 180.000 243.000,00 TL 7.290,00 TL 11:20

Ayvalık Belediyesi sınırları içerisinde bulunan fıstık çam ağaçları mahsulünün bilir kişi raporlarına istinaden, ağaç üzerinden satılması işi 8 (sekiz) ay süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

İHALE TARİHİ VE YERİ: 11/09/2018 tarihinde saat 11:00’de sırasıyla, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge.

10. Fıstık çam ağaçlarının ve üzerindeki mahsulün ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

Bu belgelerin 10/09/2018 tarihi saat 16:00’ya kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 200,00-TL (ikiyüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rahmi GENÇER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

30.07.2018  tarihli ve 6306 sayılı resmi ilandır

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

              İlçemiz Hayrettinpaşa Mahallesi 19 pafta, 423 ada, 1 parsel Balıkesir  Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 30.06.2018 tarih ve 534 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR