T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İlçemiz Hayrettinpaşa Mahallesi, 423 ada, 6 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 27/09/2018 tarih, 680 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

 

 

Murat GÜLER         

İmar ve Şehircilik Müdürü

AYVALIK BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDAN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İHALE İLANI

Ayvalık Belediyesi sınırları dahilinde ambalaj atıklarının kaynağından ayrı ayrı toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla Ayvalık Belediyesi tarafından gösterilecek alanlara ambalaj atıkları geri kazanım kafesleri ve cam atık kumbaralarının konumlandırılması ve bunların temin edilmesi işi 3 (üç) yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Yüklenici tarafından karşılanacak kafes ve kumbaraların cins ve miktarları;

         * En az 1600 m3 kapasiteli ambalaj atıkları geri kazanım kafesleri 77 adet olacaktır.

         * En az 900 litre kapasiteli cam atık kumbaraları 65 adet olacaktır.

İHALE MUHAMMEN BEDELİ: İhale konusu işin 1 (bir) yıllık muhammen bedeli vergiler hariç 90.000 TL’dir.

GEÇİCİ TEMİNAT : Üç yıllık toplam muhammen bedelin % 3’ü olan 8.100 TL’dir.

İHALE TARİHİ VE YERİ: 26/10/2018 tarihinde saat 11:00’de, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge.

Bu belgelerin 25/10/2018 tarihi saat 16:00’ya kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur. Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 300,00-TL (üçyüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

  T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Sıra Mevkii Ada Parsel Cinsi M2 Geçici Teminat Muhammen Bedel İhale Saati
1 Murateli 103 1 Arsa 522 4.344 TL 144.800,00 TL 11:05
2 Murateli 103 2 Arsa 526 4.377 TL 145.900,00 TL 11:10
3 Murateli 103 3 Arsa 523 4.353 TL 145.100,00 TL 11:15
4 Murateli 103 5 Arsa 521 4.338 TL 144.600,00 TL 11:20
5 Murateli 103 6 Arsa 558 4.644 TL 154.800,00 TL 11:25
6 Murateli 104 3 Arsa 483 4.020 TL 134.000,00 TL 11:30
7 Murateli 105 1 Arsa 544 4.527 TL 150.900,00 TL 11:35
8 Murateli 105 2 Arsa 525 4.371 TL 145.700,00 TL 11:40
9 Murateli 105 3 Arsa 525 4.371 TL 145.700,00 TL 11:45
10 Murateli 105 4 Arsa 519 4.320 TL 144.000,00 TL 11:50
11 Murateli 105 5 Arsa 517 4.302 TL 143.400,00 TL 11:55
12 Murateli 106 1 Arsa 543 4.521 TL 150.700,00 TL 12:00
13 Murateli 106 2 Arsa 539 4.485 TL 149.500,00 TL 12:05
14 Murateli 106 4 Arsa 526 4.377 TL 145.900,00 TL 12:10
15 Murateli 106 5 Arsa 499 4.152 TL 138.400,00 TL 12:15
16 Tellikavak 293 5 31 nolu Dublex   6.660 TL 222.000,00 TL 12:20

İHALE TARİHİ VE YERİ: 23/10/2018 tarihinde saat 11:05’de sırayla Ayvalık Belediyesi Başkanlık Binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilecektir)

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz Tıfıllar Mahallesi, 131 ada, 4-5-6-7-8-9-12-13-14 parseller ile alakalı UİP-206,22 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 06/06/2018 tarih, 117 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 24/07/2018 tarih, 851 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

e-imzalıdır

Murat GÜLER

İmar ve Şehircilik Müdürü

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'nda

İlçemiz 16/03/1995 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Ayvalık Uygulama İmar Plan Notlarının  İİ.  C. maddesi 2. bendi ile alakalı UİP-206,20 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 07/02/2018 tarih, 41 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 24/07/2018 tarih, 835 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

                                                                                                                                                                                                                     Murat GÜLER

                                                                                                                                                                                                              İmar ve Şehircilik Müdürü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR