T.C.

AYVALIK BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye kanunları ve diğer kanunlar çerçevesinde kent halkını ve kent halkına hizmet sunan iktisadi, sınai, ticari, sosyal ve kültürel faaliyet gösteren tüm işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 3.7.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesi, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediyeye yetki veren diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Ayvalık Belediyesi

b) Belediye Başkanı: Ayvalık Belediye Başkanı

c) Meclis: Ayvalık Belediye Meclisini

d) Müdür: Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürü

e) Müdürlük : Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü

f) Amir: Ayvalık Belediyesi Zabıta Amiri

g) Birimler: Karakollar Birimi, İdari İşler Birimi.

h) Belediye Zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,

ı) Memur: Ayvalık Belediyesi Zabıta Memurları ve Birim Memurları

j) Belediye zabıta personeli: Belediye zabıta biriminde ki müdür, amir, komiser ve memurları,

k) Zabıta Amirliği, Zabıta Birimi ve Zabıta Noktası: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen birimleri ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 4-Ayvalık Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetim ve ilçeyi ilgilen kararlara katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır

İKİNCİ BÖLÜM

Zabıta Teşkilatı

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Belediye zabıta teşkilatı; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

(2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak birimler kurulabilir.

(3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik, turizm, gibi birimlere ayrılabilir.

(4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya birlikte görev yapar.

Kadro ve unvanlar

MADDE 6- (1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur. Müdüre yardımcı olmak bakımından, yeteri kadar üst sorumlu görevlendirilir.

Bağlılık

MADDE 7- (1) Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir.

(2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir.

Görev alanı

MADDE 8- (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

Çalışma düzeni

MADDE 9 (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısının az olması durumunda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görevleri

MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisinin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerinin çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

11) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

12) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

13) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

14) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

15) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

16) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

17) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

18) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

19) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

20) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesislerin, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına engel olmak.

21) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

ç) Trafikle ilgili görevleri;

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

3) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

d) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Yetkileri

MADDE 11 – (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımların işgallerini önler,

f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

Sorumluluğu

MADDE 12 – (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zabıta Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- (1) Zabıta Müdürü, görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu

Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

g) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

ğ) Harcama Yetkilisi harcama yetkisini devredebilir. Ancak devir idari sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

h) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ı) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

i) Müdürlükler arası görev ve koordinasyonlarda gerekli çalışma ve desteği sağlamak,

j) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Şube Birim Sorumlularının Görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- İktisat ve Küşat Birimi Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Birim Sorumluluğuna gelen yazıları inceleyip, ilgili kısma sevk ederek gereğinin yapılmasını sağlar.

c) Küşat Ruhsatlarının hazırlanması için gerekli araç, alet ve ekipmanlarının teminini sağlar.

d) Başkanlık Makamı, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve ilgili diğer birim kurum ve kuruluşların İktisat ve Küşat Birim Müdürlüğü ile düzenledikleri faaliyet ve toplantılara katılır.

e) Birim Sorumluluğu ile ilgili Kanun ve Yönetmelikleri takip eder ve ilgili kısımlara kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi verir.

f) Yapılan tahsilatların aylık kontrollerini ve defter kayıtları ile karşılaştırmasını sağlar.

g) Zabıta Müdürüne bağlı olarak görev yapar Zabıta Müdürünün vermiş olduğu emirleri yerine getirmekle sorumludur.

MADDE: 15- İktisat ve Küşat Birimi Çalışma Usul ve Esasları

a)Ruhsatlandırma İşlemi; İlçe sınırlarımız içerisinde açılıp kendiliğinden müracaat eden yada Zabıta veya İktisat Müfettişleri tarafından tutulan tutanak doğrultunda müracaat yapan İmalathane ve işyerlerine ruhsat yada izin vermek. Birimimizde yapılan tüm ruhsat işlemleri Ruhsat şefliği ve İdari işler şefliği olarak yürütülmektedir. Birimimiz bu işleri 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile ilgili kanun ve buna bağlı yönetmelikler 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıhha kanunun 2559 sayılı Polis Vazife Selahiyetlerı kanunu, 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetlerı kanunda değişiklik yapılması ile ilgili kanun, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye kanunu ile bu kanunlara bağlı yönetmeliklerden yararlanılmaktadır.

b) Ruhsat Şefliğinde Yapılan İşlemler; Bu şeflikte Sıhhi Müessese, Gayri Sıhhi Müessese Umuma Açık işyerlerini ruhsatlandırma sınıflandırma, Hafta Tatili Ruhsat ve Müzik Eserleri Ruhsat işlemleri yapılmaktadır.

Bu işler yapılırken istenen belgeler;

Vergi levhası,Ticaret oda veya Esnaf ve sanatkarlar kaydı,Kira kontratı, Ustalık Belgesi, Satış Elemanlığı Belgesi, Ticaret Sicil gazetesi, İmza Sirküsü, Ç.T. Makbuzu ve İlan reklam kaydı.

c) Sıhhi İşyerlerinin Ruhsatlandırılması; Gerek Kendiliğinden, gerekse tebligat sonucu ruhsatlandırma için gerekli evraklar tamamlayan ilgililer ZBT.F.(7.5).17- ZBT.F.(7.5).18 müracaat formunu doldurarak dosyayı ilgili memura teslim eder. Dosya müracaat defterine kayıt edilerek müracaat numarası verilir.Ruhsat harçları Tahakkuk edilerek bir sureti müracaat eden ilgiliye verilir Mali Hizmetler Müdürlüğüne yönlendirilir, Tahakkukun bir sureti ise dosyasına konur. Müracaat tarihini takiben 1 işgünü içinde Ruhsat defterine kayıt edilerek ruhsat tanzim edilir. ZBT.F.(7.5).35

Ruhsatlandırma için gerekli evrakları tamamlamayan ilgililere 1 ay ek süre içinde eksikliklerini tamamlayamayan ilgililerin iş yerleri Başkanlık Oluruna istinaden Ruhsatı alınarak iptal edilir.

d) Ruhsatın Şekli Kapsamı; Ruhsatın rengi, şekli düzeni kısaca dizaynı Başkanlık Makamınca belirlenir. Ancak kapsamı 3572 sayılı kanun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerinde belirtildiği gibidir. Gerekli görüldüğünde ruhsat üzerine açıklayıcı bilgi ve notlar yazılabilir.

e) Ruhsatların Düzenlenmesi; Ruhsat iki nüsha halinde düzenlenir. Asıl olanı işletme sahibine vekiline veya temsilcisine imza karşılığında verilir. Ruhsat Mühürleri iki nüsha içinde Resim ve Başkanın isminin bulunduğu bölüme olmak üzere 3 yere vurulur. Müdürün Ruhsatın birinci aslı ve ikinci nüshasında Başkanın veya Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının ve Müdürün imzası, İkinci nüshasında ise bu imzalar ile birlikte Şefin imzası bulunur. Ruhsat müracaatında bulunan işyerleri müracaat tarihini takiben 30 gün içerisinde Ruhsat Heyetince tetkik edilir.

f) Küşat Heyeti Teşkili; Ruhsat işlemlerinin hızlı ve randımanlı bir şekilde neticelenmesi için Küşat Heyeti gereklidir. İşyerinin özelliğine göre heyet azaltılıp artırılabilir. (Örneğin Kasaplar için Veteriner Hekim, Gürültülü çalışan işyerleri için Temizlik İşleri Müdürlüğünden bir eleman) Her tip Müesseseler (Sıhhi ve Gayri Sıhhi ve diğer işyerleri) için ayrı ayrı heyet olabileceği gibi, aynı heyet üyeleri her heyette de görev alabilirler.

Ruhsat Heyeti Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının Başkanlığında veya Başkanlıkça yetki verilen Müdürün Başkanlığında;

 • Zabıta Müdürünün görevlendireceği en az şef düzeyinde bir personel.

 • İmar ve Şehircilik Müdürü veya görevlendireceği bir inşaat Mühendisi, mimar, şehir plancısı gibi teknik eleman (en azından iskan belgesine imza atmaya yetkili veya söz konusu belgeyi rahatça okuyacak vasıfta olmalı.)

 • Makine Mühendisi veya elektrik mühendisi.Komisyondaki her üye kendi görev alanı ile ilgili inceleme yapar ve buna göre raporunu tanzim eder.

İşyerinin özelliğine göre gerektiğinde;

 • Sağlık İşleri Müdürü veya görevlendireceği Veteriner Hekim.

 • Temizlik İşleri Müdürü veya görevlendireceği bir teknik eleman gibi ilgili olabilecek Müdürlüklerden de eleman istenilerek heyet üyeleri artırılabilir.

Komisyon Başkanlığını Başkan Yardımcısı, Müdürlüğü temsilen komisyona katılan görevli yapar. Müdürlükçe tespit ve teklif edilen heyet ve çalışma programı Başkanlık Makamının onayı ile kesinleşir ilgili Müdürlüklere gereği için duyurulur.

Müdürlükçe tespit edilen gün ve saatte komisyon üyeleri ekip halinde kendilerine tahsis edilen bir araçla, dosyası ile birlikte işyeri mahalline giderek kontrolü yapar, kararını yerinde yazar ve imzalar. Kontrolde herhangi bir eksiklik tespit edilirse ilgilisine bu eksikliklerin giderilmesi için15 gün yasal süre verilir. Noksan Tutanağına eksikliklerle birlikte verilen süre yazılır, ilgilisine imzalatılır.

Her üye kendi branşı ile ilgili hususları belirterek raporunu tutar Heyet raporu Zabıta Müdürlüğü adına görev yapan Heyet Memuru gerekli formu hazırlar ZBT.F.(7.5).24

g) Uygun Olduğunda; Müracaatı uygun bulunan ilgilinin Ruhsatı müktesep hak kazanır.

ğ) Süre Verilmesi; 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün süre verilir.

h) Uygun Olmadığı; Verilen süre sonunda yapılan kontrolde aykırılığı giderilmediği anlaşılması üzerine 3572 sayılı yasanın 13.maddesine istinaden ruhsat iptal edilmesi için Başkanlık Oluru tanzim edilir, Ruhsatı aldırılıp iptal işlemi yapılır.

 

ı) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri; 3572 sayılı yasa kapsamında 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet kanununa göre ruhsatlandırılmaktadır. Bu iş kollarının müracaatları 5-1-20 maddesinde belirtildiği gibi heyet aşamasına kadar aynen uygulanmaktadır. Heyet raporundan sonra Emniyet ve Asayiş yönünden incelenen işyeri raporu Müşteri tarafından getirilir. Dosya Ruhsat defterine kayıt edilerek Ruhsat numarası alıp bilgisayar programından 5-1-22 maddesinde belirtildiği gibi Ruhsat 3 nüsha düzenlenerek Aslı ilgiliye, Bir nüshası üst yazıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne, bir nüshası da dosyaya takılır

i) Ruhsatın İptali; İşyerinin Ruhsatta belirtilenin dışında çalıştırıldığının, İşyerinin Ruhsat özelliklerini kaybetmesi, Kamu güvenliği, sağlığı, dirlik, esenliği, ahlaki, hususu için gerekli tedbirleri almaması ve bunda ısrar etmesi üzerine; İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başkanlığımız birimleri veya vatandaşların Müdürlüğümüze yaptığı yazılı ihbarlar değerlendirilir. Gelen yazılar kayıt edilerek ilgili dosya ile birleştirilir, gerekirse encümene havale edilir. Ayrıca işyerinin uzun zaman kapalı kalması veya ilgilinin işyerini kapattığına dair iptal dilekçesi vermesi veya vermemesi durumunda dosya hıfz edilir, dosya arşive kaldırılır.

j) Sınıflandırma; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almış bir işyeri için söz konusudur. İşyerlerinden sınıfı belli olmayanlar ile sınıfı belli olmakla birlikte bir üst sınıfa yükseltilmek, nadiren de olsa bir alt sınıfa inmek isteyenler Müdürlüğümüze dilekçe ve İşyeri Ruhsat fotokopisi ile müracaat edilir. Dilekçe ilgili memurca kayıt edilir birim Sorumlusu tarafından Küşat Heyetine sevk edilir. Heyet uygun görürse bir üst sınıfa yükselmek isteyenlerden harç tahsil edilerek Ruhsatı kesilir, bir alt sınıfa geçenlerden harç tahsil edilmeyerek Ruhsat üzerinde değişiklik yapılır.

k) Hafta Tatili Ruhsatları; 394 Sayılı Hafta Tatili hakkındaki kanunda belirtildiği gibi işyerleri haftada bir gün faaliyeti tatil etmek mecburiyetindedirler. Hafta Tatili Ruhsatı almak isteyen işyeri ilgilileri önce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak zorundadır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı fotokopisi ve form ile ZBT.F.(7.5).20 Müdürlüğümüze müracaat ederler, dilekçeler kayıt edilir. Hafta Tatili Ruhsatları 2 nüsha halinde kesilir 1 nüshası ilgiliye ikinci nüshası da Ruhsat dosyasına takılır. Her yılın 12. son gününe kadar geçerlidir. Bir sonraki yılın Ocak ayının 1-31 arası yenileme dönemidir.

l)Gayri Sıhhi Müessese İşyerlerinin Ruhsatlandırılması; İçişleri Bakanlığının 27.01.2005 tarih ve 9 sayılı Genelgeye istinaden 2. ve 3. Gayri Sıhhi Müesseseler İlçe Belediyelerince ruhsatlandırılıp denetlenecektir. Ruhsat müracaatı sırasında istenilen evraklar ZBT.F.(7.5).18 formunda belirtilmektedir. Ruhsatlandırma işlemleri 5.1.20 - 5.1.23 ve 5.1.28 maddelerinde belirtildiği gibi yapılır. Ruhsat müracaat formu ZBT.F.(7.5) 18 ruhsatı ise ZBT.F.(7.5).35 formu işlem görmektedir. Ayrıca Gayri Sıhhi işyerleri için Ruhsat işlemleri veya süre uzatımı yapıldığı sırada işyerine ait Motorların gürültü ölçümünün yapılması istenir. Gelen raporlar dahilin de gürültü yönünden sınırı aşmayan işyerlerine ruhsat tanzim edilir. Fakat rapor sonucu gürültü ölçümünü aşan işyeri varsa ilgiliye tebligat yapılarak gürültü ölçüm raporunu uygun hale getirmesi istenir. Olumlu raporu üzerine ilgiliye ruhsat düzenlenir. İkinci raporu da olumsuz olan işyerlerine ruhsat verilmez verilmiş ruhsat var ise ruhsatı iptal edilir.

m) Ruhsatların Düzenlenmesi; Ruhsat en az iki nüsha halinde düzenlenir. Asıl olanı işletme sahibine, vekiline veya temsilcisine imza karşılığı verilir. Ruhsatta Resim ve Başkan veya birimin bağlı olduğu Başkan Yardımcısının olduğu üst nüshaya iki, alt nüshaya bir olmak üzere üç yer mühürlenir Ruhsatın aslı ve suretinde Başkanın veya Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ile Müdürün imzası bulunur, İkinci nüshasında ise bu imzalar ile birlikte Şefin imzası bulunur.

n) Müzik Eserleri Ruhsatlandırılması; 3257 Sayılı Sinema Video, Müzik Eserleri kanununun 7.maddesi gereğince Müzik kaseti plak, video film satanlar, kiraya verenler belediyelerden işletmeci ruhsatı almak mecburiyetindedirler. Evrakları getiren ilgili ZBT.F.(7.5).22 belirtilen form doldurularak harç kesilir Mali Hizmetler Müdürlüğüne yönlendirilir, Müracaat defterine kayıt yapılır ve dosya numarası verilir. Ruhsatı iki nüsha halinde kesilir aslı ilgiliye Sureti dosyasına takılır.

o) Gıda Üreten İşyerlerine ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi; Gıda Maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk gıda kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir. Gıda Sicil Belgesi almak isteyen ilgiliye ZBT.IAS.(7.5.1).35 formdaki uygulama yapılır.

ö) Mesul Müdürlük Belgesi; Yönetmeliğin “Mesul Müdür” başlıklı 35. maddesinde ; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Gerçek kişilerde işyerine Mesul Müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilir. İlgili ZBT.F.(7.5).30 formu ve belgeleri hazırlayıp başvuruda bulunur, evrakları tam ise müracaatı alınıp tahakkuku kesilip Mali Hizmetler Müdürlüğüne yönlendirilir. Mesul Müdürlük Belgesi üç nüsha halinde kesilir, üst nüshası şahsa, ikinci nüsha üst yazıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne, bir nüshası da dosyasıyla birleştirilerek arşive kaldırılır.

p) Ölçüler ve Ayar Memurluğu ; Belediye sınırları içerisinde ve mücavir alanlarda gruba bağlı belediyelerde ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damga işlerini ölçüler ve ayar mevzuatı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı genelgeleri uyarınca yürütmek, şikayet üzerine ve gerek görmeleri halinde ansızın muayene ve denetim yapmak, yaptıkları denetim ve muayene sonuç raporlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermekle yükümlüdür.

MADDE 16- İdari İşler Birimi Sorumlusu;

a) İdari İşler Birim Sorumlusu, Müdür ve üst makamlardan aldığı emirleri yasalara uygun bir şekilde yapılmasını sağlar, sonuçlarını bağlı bulunduğu makama bildirir.

b) Gerekli görüldüğünde Müdürlüğe vekalet eder.

c) Zabıta Müdürüne her konuda yardımcı olur. Kendisine bağlı kısımların iş ve işleyişinden sorumludur. Gerekli gördüğünde kısımları denetler.

d) Kendisine bağlı Müdüriyet kısımlarının evraklarını kontrol eder ve imzalar, müdüre sunar.

e) Zabıta Müdürüne bağlı olarak görev yapar Zabıta Müdürünün vermiş olduğu emirleri yerine getirmekle sorumludur

MADDE 17- Karakollar Birimi Sorumlusu;

a) Karakollar birim Sorumlusu, Müdür ve üst makamlardan aldığı emirleri yasalara uygun bir şekilde yapılmasını sağlar, sonuçlarını bağlı bulunduğu makama bildirir.

b) Gerekli görüldüğünde Müdürlüğe vekalet eder.

c) Zabıta Müdürüne her konuda yardımcı olur. Zaman Zaman tüm karakolların işleyişini denetler gördüğü olumsuzlukları Zabıta Müdürüne bildirir.

d) Pazarları ve tüm bölgeyi denetler, eksikliklerin giderilmesi için personellere gerekli talimatları verir.

e) Zabıta Müdürlüğünün yaptığı Pazar denetimi, esnaf denetimi, inşaat denetimi, şikayetler, seyyarlar ve zabıtayı ilgilendiren tüm konularda işlerin işleyişi ile ilgili herhangi bir eksiklik gördüğünde Zabıta Müdürüne bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Zabıta Amiri ve Bölüm Sorumlularının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 18- (1) Zabıta Amiri veBölüm Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan bölümün iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Gerektiğinde üst sorumluya görevlerinde yardımcı olmak ile görevli ve yetkili,

c) Müdüre ve üst sorumluya karşı sorumludur.

Zabıta Komiserinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 19- (1) Amir, Üst sorumlu ve Zabıta Müdürünün verdiği yazılı ve sözlü emirler ile yönetmelikte belirtilen görevleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak en etkin ve verimli biçimde yerine getirmesini sağlamak.

Zabıta Memurunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 20- (1) Kendisine verilen görevleri alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik, verimli ve koordineli olarak yerine getirmek.

(2) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak.

Zabıta Karakol Amirlikleri

MADDE 21- (1) Zabıta karakollarının, iş yükü yoğunluğu, nüfus, ekonomik ve sosyal yaşamın gerekleri gibi kriterlere bağlı olarak ihtiyaca göre Zabıta Müdürünün teklifi ve Başkanlık Makamının Olur'u ile kurulur. Zabıta karakollarının iş ve işlemlerinin mevzuata yasa ve yönetmeliklere uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli koordinasyon ve denetimi yapmakla görevli ve yetkilidir.

a) Bu Yönetmelikte belirlenen görev ve yetkilere uygun olarak bölgelerinde düzeni ve esenliği, imar, sağlık, trafik ve yardımla ilgili görevleri yapmak,

b) Bölge sınırları içinde faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sınıf ve özellikleri gibi ulaşılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek, bu bilgileri kullanarak bölge esnaf denetim planları oluşturmak,

c) Bölgesinde Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren her konudaki ihbar ve şikayetlere müdahale etmek, gerekli önlemleri almak ve yasal yaptırımları uygulamak,

ç) Karakolun görevi ile ilgili tüm yazışmaları, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve karakol arşivi oluşturmak,

d) Karakolun zimmetine verilen her türlü araç, gereç ve tesis ile kullanımına tahsis edilen araçların bakımlı ve işler durumda olmalarını sağlamak,

e) Belediyemiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait tebligatları gerçekleştirmek,

f) Bölgelerindeki pazar yerlerinin yerleşim planlarının hazırlanması, pazar esnafının sicil fişlerinin tutulması, pazarcıların önlük-yaka kartı kullanması, tahsis edilen yerlerin başkasına kullandırılmaması, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılmaması ve pazarda yolların sürekli açık olmasını sağlamak,

g) Semt pazarı alanlarının temizlik, ışıklandırma, ulaşım vb. sorunları ile pazar esnafının günlük insani ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri almak,

ğ) Denetimler sonucu tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar için kesilen maktu cezalar ve verilen ihtarlar ile tanzim edilen durum tespit tutanaklarının dökümünü içeren günlük ve aylık faaliyet raporları düzenleyerek Müdürlüğe göndermek,

h) Maktu ve ceza kararı tahsilatlarını süresi içinde Ceza Sicil Bürosuna göndermek,

ı) Müdürlük tarafından verilecek benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Zabıta Noktaları

MADDE 22- (1) Direkt Müdüriyet Makamına bağlı olarak görev yapmakta olup, bulunduğu bölgede görev alanına giren her türlü belediye suçlarına yasa ve yönetmelikler dahilinde müdahale etmekle görevli lokal destek birimleridir.

Çevre Denetim Amirliği

MADDE 23- (1) İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, izinsiz seyyar satıcıların men edilmesi, beldenin temiz, düzenli, güvenli ve esenlik hizmetlerinin en uygun bir şekilde yerine getirilmesi konularında yetkili ve görevlidir.

(2) Belediyemiz sınırları içindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD, DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım vb. yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek.

(3) Yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

 

Çevre Denetim Ekipleri

MADDE 24- (1) Çevre DenetimAmirliğine bağlı olup, en az bir sorumlu idaresinde yeteri kadar personel ile bölgenin seyyar satıcı ve diğer Belediye suçlarına müdahale edebilecek personelle desteklenmiş, belirli bir alandan sorumlu lokal destek birimleridir.

Depo

MADDE 25- (1) Çevre DenetimAmirliğine bağlı olup;seyyar ekiplerin veya karakolların faaliyetleri esnasında emanete alınan malzemelerin, depoda emanete alınıp, muhafazasını sağlamak.

(2) Depoya emanete alınan malların cins ve adedine göre kayıt defterine işlemek.

(3) Sahipleri tarafından talep edilen malzemelerin yasal iadeleri esnasında, Müdüriyet Makamının emirleri doğrultusunda işlem yapmak.

Denetim Amirliği

MADDE 26- (1) Belediye yasa, yönetmelik ve mevzuatlarına göre her türlü denetim ve kontrolleri yapmakla yetkili ve görevlidir. Çevre Denetim Ekibi, Esnaf Denetim Ekibi, Gece Denetim Ekibi, Müracaat ve Nöbetçi Ekibinden oluşur.

(2) Maktu ceza tahsilat makbuzlarını ilgili deftere işlemek, tahsil edilen para cezalarını süresi içinde Ceza Sicil Bölümüne yatırmak ve karşılığında alınan teslimat fişlerini ilgili deftere işleyerek muhafaza etmek.

Çevre Denetim Ekibi

MADDE 27- (1) Denetim Amirliğine bağlı olarak görev yapar, bölgede görülen her türlü Belediye suçlarına anında müdahale etmekle görevli ve yetkilidir.

(2) Denetimler sonucu tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar için kesilen maktu cezalar ve verilen ihtarlar ile tanzim edilen durum tespit tutanaklarının dökümünü içeren günlük ve aylık faaliyet raporları düzenlemek.

Esnaf Denetim Ekibi

MADDE 28- (1)Belediyemiz sınırları içinde halka hizmet sunan işyerlerinin, faaliyet alanına özgü mevzuat ile belediye emir ve yasaklarına uygunluğunun denetimini yapmak.

(2) Denetim işlevinin etkili, ekonomik, verimli ve dengeli yürütülmesini sağlamak üzere denetim programı ve gerektiğinde belediyemizin ilgili diğer denetim birimleri ile ortak denetim ekipleri oluşturmak; denetimin yalnızca cezalandırıcı değil düzenleyici ve rehberlik hizmeti veren bir anlayışla yürütülmesi için önceden haber vererek ve ilgili sektör temsilcilerinin katılımına açık vb. denetim yöntemleri geliştirip uygulamak.

(3) Belediyemiz sınırları içinde faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sınıf ve özellikleri gibi ulaşılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek, bu bilgileri kullanarak esnaf denetim planları oluşturmak.

Gece Denetim Ekibi

MADDE 29- (1) Belediyemiz sınırları içinde özellikle Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ile gece halka hizmet sunan işyerlerinin, faaliyet alanına özgü mevzuat ile belediye emir ve yasaklarına uygunluğunun denetimini yapmak.

(2) Belediyemiz sınırları içinde özellikle Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ile gece faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sınıf ve özellikleri gibi ulaşılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek.

(3) Gece denetiminde; gece faaliyeti olan Müdürlüklerle işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmak.

Müracaat ve Nöbetçi Ekibi

MADDE 30- (1) Müracaat ekibi;her türlü Belediye suçları ile ilgili şikayetleri, kayıt defterine işlemek ve anında bakılması gereken şikayetleri ilgili birimlere telsiz yada telefon aracılığı ile iletmek.

(2) Nöbetçi Ekibi; tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında görev yaparak, birimine intikal eden her türlü belediye suçları ile ilgili gelen şikayetlerin gereğini yapar.

(3) Kendisine tutanakla zimmet olunan her türlü zabıt, maktu ve demirbaş eşyaları korumak ve kollamakla görevlidir.

(4) Nöbeti esnasındaki her tülü faaliyetini rapor halinde Müdüriyet makamına sunmakla görevlidir.

İdari ve Mali İşler Bölümü

MADDE 31- (1) İdari ve Mali İşler Bölümü; İdari ve Mali İşler Bürosu, Garaj Bürosu, Telsiz Haberleşme Merkezi ve Ceza Sicil Bürosundan oluşur.

(2) İdari ve Mali İşler Bölümü; bağlı büroların iş ve işlemlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik, verimli ve koordineli yürütülmesini sağlar.

İdari ve Mali İşler Bürosu

MADDE 32- (1) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

(2) Müdürlüğün, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak; bilgisayar veri taban oluşturmak, istatistikler hazırlamak ve Müdürlük faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü raporlamayı gerçekleştirmek.

(3) Müdüriyet Makamının emirleri doğrultusunda, birimler arası personel görev yeri değişikliği ile ilgili yazışmalar yapmak, Nöbet Talimatnamesi uyarınca aylık nöbet listesini hazırlamak.

(4) Belediye Bütçesinin hazırlanması kapsamında Müdürlük Bütçesini hazırlamak.

(5) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ait işyerlerinin denetimi ile ilgili evrakların, Encümen kararlarının takibi,tebliği ve gereğinin yasalara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

(6) Vatandaşların şikayet ve dilekçelerine ait evraklarla ilgili işlemlerin yapılmasını takip etmek, Belediye gelirleri ile ilgili evrakların tebliğinin yapılmasını sağlamak.

(7) Müdüriyetin tüm yazışmalarını, gelen ve giden evrakların kayıtlarının usulüne uygun tutulması ve dosyalarının düzenlenmesini ve arşivlenmesini yapmak.

(8) Müdürlük hizmet binası ve eklentilerinin genel güvenliği, aydınlatma, ısıtma, haberleşme ve temizliğini sağlamak; diğer büro hizmetlerini yürütmek.

(9) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini ilgili Yönetmeliğe göre gerçekleştirmek.

(10) Personelin giyimine, kuşamına ve ihtiyacına ait melbusatları zamanında alıp, dağıtımını yapmak, zorunlu ve ivedi demirbaş ve kırtasiye türü ihtiyaçlar için avans alıp,zamanında kapatmak.

(11) Müdürlüğün bütçe taslağının her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.

(12) Belediye Bütçesinden ayrılan ödenekleri, Müdürlüğün gereksinimleri için satın alma işlemlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile uygulama yönetmelikleri ve ilgili diğer düzenlemelere uygun olarak yapmak.

(13) Personelin sağlık giderleri ile ilgili evraklar veMüdürlüğün hizmet birimlerinde kullanılan su, doğalgaz, elektrik vb. giderlerin yazışmalarını yaparak, ilgili Müdürlüğe göndermek.

Garaj Bürosu

MADDE 33- (1) Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, kullanılmak üzere tahsis edilen araçların bakım, onarım ve temizliğini, araçların sefer ve çalışma durumlarını takip etmek.

(2) Şoförlerin çalışma, izin, mesai ve nöbet saatlerini programlamak.

(3) Araçların sigorta, muayene vb. işlemlerini yaptırmak.

 1. Zabıta Müdürlüğü hizmet birimlerinde kullanılan araçların her türlü yazışmalarını ve takibini yapmak.

Telsiz Haberleşme Merkezi

MADDE 34- (1) Telsiz Yasası ve Yönetmeliğine uygun olarak, belediyemizin telsiz haberleşme sistemini yürütmek, birimlerin telsiz ihtiyaçlarının tespit ve teminini sağlamak.

(2) Telsizlerin ilgili personele zimmet karşılığı verilmesini ve görev sonunda Telsiz Merkezine teslimini sağlamak, tüm telsizlerin kayıtları, düşümleri, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.

 1. Telsiz Merkezine iletilen ihbar ve şikayetleri kayıt altına alarak, ilgili birimlere bildirmek ve takibini yapmak.

Ceza Sicil Bürosu

MADDE 35- (1) İlgili mevzuat gereğince verilen para cezalarının tahsili, takibini ve belediye veznesine yatırılması işlemlerini yapmak.

(2) Maktu ceza tahsilat makbuzlarının zimmet karşılığı dağıtımını ve teslim alınan tahsilatların kayıtlarını tutmak; tahsildar makbuzlarının kullanımında devamlılığı sağlamak, makbuz ciltlerinin açılış ve kapanış kayıtlarının eksiksiz yapılmasını kontrol etmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Emre Aykırı Davranışlar

MADDE 36- Gerek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, ve gerekse İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına tabi işyerleri ve yönetmelikte belirtilen genel esaslar ile ilgili emir ve yasaklar, ayrıca Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde emre aykırı davranış olarak değerlendirilecek ve cezalandırılacak fiiller yönetmelik ekinde liste halinde belirtilmiştir.(EKLER)

MADDE 37- Bu yönetmelikte zikredilmeyen iş kolları yönetmeliğin genel esaslarına tabidirler.

(EK:1)

ALTINCI BÖLÜM

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

c) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

e) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,

f) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

g) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

ğ) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

h) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

ı) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

i) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,

j) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

k) 14/7/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

l) 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Son Hükümler

MADDE 39 - (1) Ayvalık Belediye Meclisinin almış olduğu 02 Haziran 2008 tarih ve 93 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Ayvalık Belediyesi Zabıta Amirliği Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 40- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

MADDE 41- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Ayvalık Belediye Başkanı yürütür.

27/07/2011

EK:1

1.Bina ve işyerlerinde bacalarını temizletmeyenler, kırık ve bozuk bacalarını tamir ettirmeyenler.

2. Havalandırma ve Elektrik üretiminde kullanılan sabit jeneratörleri ayrı bir bölümde bulundurmayanlar gürültüsünü engellemeyenler,

3. İşyerlerinde lüzumlu halde ışıklandırmayı sağlayacak jeneratör bulundurmayanlar,

4. Belediyenin duyuru, afiş ve benzeri yayınlarını işyerlerine asmayanlar,

5. Apartman, işhanı ve pasajların koridorlarına, yangın merdivenlerine malzeme vb. koyarak işgal edenler.

6. Apartman, pasaj ve işhanlarının otomat, merdiven ve asansörleri çalışır durumda bulundurmayanlar,

7. Temiz olmayan dere ve lağım suları ile sebze- meyve bahçelerini sulayanlar ve değişik amaçlar için kullananlar.

8. Cadde, sokak, bulvar ve umuma ait yerlerde her ne şekilde olursa olsun halı, kilim, yün, araba, vs. yıkayanlar.

9. Kitap, kaset, CD, VCD, DVD gibi materyalleri Pazar panayır, meydanlar, mezat yerleri, yol, köprü, iskele gibi umuma ait yerlerde satanlar

10. Mahalle aralarına ve boş arazilere göçebe şeklinde çadır vs. kurarak şehrin estetiğini bozanlar.

11. Binalar ve işyerlerinde görsel kirliliğe sebep olacak şekilde çanak anten, tv. Anteni vb. uygun olamayan yerlere takanlar.

12. Doğalgaz hizmeti gelen yerlerde soba vb. yakanlar.

13. Belediyenin belirlediği saatler dışında çöp çıkartanlar ve Belediye görevlilerince gösterilen yerler dışına çöp koyanlar.

14.Cadde, sokak ve meydanlara bakan balkonlara görüntü kirliliği oluşturacak şekilde çamaşır vb şeyler asmak ve sermek.

15. Binaların balkon ve pencerelerinden halı-kilim vb. eşyalar silkelemek.

16. Şehir içerisinde bulunan kuyu ve sarnıçların üzerlerinin kapatmayanlar.

17. Yetkili kurumlardan ve Belediyeden İzin almadan kuyu açanlar, kuyu suyu ticaretini yapanlar, kaynağı ve niteliği belirsiz halk çeşmelerinden su kullananlar, araç yıkayanlar, ne şekilde olursa olsun suların kirlenmesine sebep olanlar.

18. Konut ve tüm işyerlerinde haşaratla ilgili her türlü önlemi almayanlar.

19. Belediyenin izin verdiği yerler dışında seyyar satıcılık yapanlar.

20. Belediyece müsaade edilen yerler dışına cenaze gömenler.

21. Belediyece ve diğer kamu kuruluşlarınca yapılmış olan sokak lambalarına, levha bina numaralarına, yangın musluklarına, bordür taşlarına, ızgara kapaklarına, ağaçlara, kamu tesislerine vb. umuma ait yerlere zarar verenler, sökenler ve yerlerini değiştirenler.

22. Belediyeden müsaade alınarak cadde, sokak, bulvar ve mahalle aralarında yapılan çalışma sırasında gündüzleri kaza önleyici ikaz işareti, geceleri ise ışıklı işaret ve tehlikeyi önleyici tedbirleri almayanlar,

23.Mülkiyet sahiplerinin arsa ve arazilerinin çevresini şehrin estetiğini bozmayacak şekilde tel örgü, tahta perde, sac vb. ile muhafaza altına almayanlar.

24.Şehir estetiğini bozan ve her türlü suç ortamının oluşmasına teşvik eden tehlikeli, virane ve metruk yapılarını onarmayanlar veya yıkmayanlar.

25. Cadde, sokak, bulvar kenarlarında ve meydanlarda her ne şekilde olursa olsun şehir estetiğini bozan baraka, garaj vb. yapılar yapanlar.

26. Umuma ait yerlerde, Cadde, sokak ve tratuvarlarda odun kırmak, motorlu testere ile odun kesenler.

27. Ne şekilde olursa olsun zemine zarar vermek suretiyle sürükleyerek eşya taşıyanlar.

28. Cadde, sokak ve bulvarlardan Paletli iş makinesi geçirenler.

29. Cadde, Sokak ve Bulvar üzerinde bulunan binaların ve iş yerlerinin cephelerini boya, badana ve çevre düzenlemesini yapmayanlar.

30. Yeşil alanların parklar ve çocuk bahçelerinde ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak ve kesmek, sökmek ve varsa meyvelerini toplamak.

31. Yeşil alanlarda, parklarda, çocuk bahçelerinde ve umuma ait yerlerde hayvan otlatmak, dövüştürmek, avlanmak, Çamaşır yıkamak, temizlenmek, içki içmek, Motorlu, motorsuz taşıt araçları ile girilmesi ve tahrip edilmesi.

32. Belediyeye ait havuzlara girmek, hayvan sokmak. Yabancı madde atmak, çeşme, musluk vb. malzemeleri kırarak zarar verenler.

33. Anıtları kirletmek, çizmek, kırmak, bozmak.

34- Taksi, dolmuş, otobüs, minibüs, kamyon vb. araçların durak harici beklemesi, yolcu alması, indirmesi, bindirmesi ve ticari faaliyette bulunması.

35- Kaldırımlara, Pazar giriş ve çıkışlarına, park yasağı olan yerlere araç park edenler.

36. Şehir içinde seyreden taşıt araçlarının hava kirliliğine sebep olacak şekilde kirli duman çıkarması.

37- Şehir içerisinde insanların ruh halini bozacak şekilde araçlarının ekzosunu açtırarak yüksek ses çıkarması ve bozuk olanı yaptırmaması.

38. Araçların maksat dışı klakson çalması.

39. Araçların, binaların ve işyerlerinin üzerlerine izin alınmadan çevre ve görüntü kirliliği oluşturacak şekilde, göze hoş görünmeyen, görgü, adap ve ahlaka aykırı yazı, reklam, duyuru, poster, etiket ve her türlü ilan asmak, yapıştırmak, reklam amaçlı yazı yazmak.

40. İşyerlerine ait isim ve unvan levhalarını asmayanlar.

41. Unvan Levhalarını işyerlerinin üzerine ve caddeye paralel olarak asmayanlar.

42. Kat maliklerinden izin almadan, bina sakinlerinin görüş alanını kısıtlayacak, rahatsız edecek ve zarar verecek şekilde unvan levhası asanlar.

43. İşyerlerine asılan isim ve unvan levhalarının yüksekliği 2,5 metreden aşağı olamaz.

44. Cadde ve Sokak üzerindeki işyerlerin binaların görüntüsünü ve estetiğini bozacak şekilde tente, siperlik ve çıkıntı yapanlar.

45. Her türlü duvar ilanları, levhalar, reklamlar, ışıklı ışıksız, sabit ve hareketli yazıların düzgün imlalı ve güzel hatlı yazmayanlar.

46. Ticari unvan levhalarına Türkçe isim yazmayanlar.

47. İçki içilmeye mahsus iş yerleri haricinde diğer iş yerlerinde alkollü içki içenler ve içirenler.

48. Satışa sunulan her malın satılması zorunlu olup satışından kaçınılması veya stokçuluk yaparak suni darlık yaratanlar.

49. Satışa sunulan ve teşhir edilen emtialar üzerine fiyat etiketi koymayanlar.

50. Defolu ve bozuk mal olduğu belirtir ibare koymayarak satışını yapanlar.

51. Belediye Encümeninin belirlediği saatler dışında ticari faaliyet gösterenler.

52. İçme suyu olarak kullanılmayan su taşıyan Su Tankerlerinin üzerine “İÇİLMEZ” veya “KULLANMA SUYU” ibaresini yazdırmayanlar.

53. Her ne sebeple olursa olsun çöp, hafriyat ve yüksek tonajlı araçların belediyece belirlenen yol güzergâhı dışındaki yolları kullananlar.

54. Şehir içerisinde Demir tekerlekli araç, tornet, kızak, vs. şeyleri kullananlar,

55. Yükleme, taşıma, boşaltma temizliğine riayet etmeyenler,

56- Şehir içerisinde ve trafiği tehlikeye sokacak şekilde her türlü hurda araçları ile kağıt, hurda toplamak, biriktirmek ve ticari faaliyette bulunmak

57- Şehir içerisinde hurdacılar sitesi ve kendi iş kolu siteleri dışında çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine sebep olan iş kollarında (hurdacılar, mermerciler, tamirciler, demirciler, mobilya imal yerleri vb.) faaliyet gösterenler,

58.Belediye sınırları içerisinde ahır yapmak, konutların müştemilatını ahır gibi kullanarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslemek.

59. Şehir içerisinde başıboş ve sürü halinde hayvan geçirenler ve dolaştıranlar,

60. Hayvanlara eziyet etmek, dövmek, oynatmak, dövüştürmek ve teşhir etmek,

61. Vahşi hayvanları izinsiz şehir içine sokanlar,

62. Belediyeden müsaadesiz kedi, köpek ve her türlü kümes hayvanı besleyenler,

63. Kedi, köpek gibi hayvanların süresi içinde aşılarını yaptırmayanlar, tasmasız, markasız, ağızlıksız ve tedbir almadan dolaştıranlar,

64. Her türlü hayvan ölüsünü açıkta bırakanlar ve umuma ait yerlere gömenler,

65. Canlı ağırlığı 16 Kg.’ dan aşağı kuzu kesimi yapanlar.

66. Belediyenin izin verdiği yerler dışında cadde, sokak, bulvar, park ve bahçe, umuma ait yerlerde kurbanlık hayvan satanlar.

67. Menşei ve veteriner raporu olmayan hayvanları kesenler ve satanlar,

68.Kurban olma özelliği taşımayan, hasta ve yaşını doldurmamış hayvanları satanlar,

69. Cadde, meydan ve sokaklarda at ve merkep gibi hayvanlarla yük taşıyanlar.

70. Kışın Sokak ve caddelere su vb şeyler dökerek buzlanmaya sebep olanlar.

71. Kasti olarak vasıtalarla insanlara ve araçlara kirli su sıçratarak zarar ve kirlenmeye sebebiyet verenler,

72. Umumi yerlere yiyecek, içecek maddelerinin ambalajlarını ve sigara izmaritlerini açığa atanlar, sümkürenler, tükürenler, işeyenler, vb gibi halkı tiksindirecek eylemlerde bulunanlar,

73. Cadde, sokak ve boş alanlarda ateş yakanlar.

74. Yollarda ve meydanlarda Belediyeden izin almadan baca açmak, kazı yapmak yasaktır.

75. Ev, işyeri ve inşaatlarda kullanılan suları, lağım sularını ana kanala bağlamayıp açığa akıtarak çevreye rahatsızlık verenler, kırık ve bozuk olanları yaptırmayanlar,

76. Fabrika, atölye, vb. işyerlerinde asitli ve zararlı sıvı atıkları arıtma tesisi yaptırmadan kanala verenler ve açığa akıtanlar,

77. Kullanılmış bitkisel, hayvansal ve her türlü atık yağları toplamaya yetkili kurumlara vermeyip kanala ve açığa akıtanlar,

78. Belediye açma ve çalıştırma iznine tabii halkın toplu olarak bulunduğu işyerlerinde yeteri kadar ışıklandırma, ısıtma, soğutma ve havalandırma tertibatı bulundurmayanlar,

79. Belediye açma ve çalıştırma iznine tabii işyerlerinde sağlık şartlarına uygun ve yeteri kadar lavabo, soyunma dolabı ve tuvalet bulundurmayanlar,

80. Umuma ait ve işyerlerinde bulunan tuvalet ve lavabolarda temizlik şartlarına uymayanlar, tıkalı ve bozuk olan tuvalet, bas ve pisivorları tamir ettirmeyenler, el kurulamak için kağıt havlu veya peçete ile sabun bulundurmayanlar.

81. Yanıcı ve patlayıcı madde ticareti yapılan yerlerde, konutlarda ve diğer işyerlerinde merdiven altlarında, koridorlarında, giriş-çıkış yerlerinde yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde bulunduranlar,

82. Yanıcı ve patlayıcı madde imal eden ve bulunduran işyerlerinde ateş, ateş lambası ve sigara ile yanaşmak yasaktır uyarıcı levha bulundurmayanlar,

83.Yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolama ve perakende satış yerlerine yıldırımlık (paratoner) koydurmayanlar,

84. İnsanlara panik ve korku verecek şekilde patlayıcı, parlayıcı, barut ve barutlu madde atarak çevreyi rahatsız edenler ve bu maddeleri yetkili kurumlardan izin almadan satanlar.

85. Müşteri memnuniyeti prensiplerine uymayıp müşteriye saygılı davranmayan ve kötü muamelede bulunanlar,

86. Tüm işyerlerinde yeterli büyüklükte ve sayıda ağzı kapalı çöp bidonu bulundurmayanlar,

87. Yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulundurmayan, bozuk kullanan veya periyodik bakımını yaptırmayanlar,

88. Doğrudan halkla temas halinde olan işyerlerinde çalışırken belirtilen renkte iş gömleği giymeyenler, yırtık ve kirli iş gömleği giyenler,

89. İşyerlerinde ecza dolabı ve yeteri miktarda ilk yardım malzemesi bulundurmayanlar,

90. Ruhsata tabi işyerlerinde ruhsat harici başka bir faaliyet gösterenler, satanlar ve teşhir edenler.

91. Hafta Tatili Ruhsatına tabi olan işyerlerinden Hafta Tatili Ruhsatı bulundurmayanlar, ruhsatında belirtilen tarihte değiştirmeyenler,

92. Milli Bayramlarda bayrak asmayanlar,

93. Görevli Memura karşı gelerek vazife yapmasına engel olan çalışmasını güçleştiren, hakaret ve küfür edenler,

94. Menşei belli olamayan ve ambalajsız açıkta deterjan, çamaşır suyu, mekanik temizleme tozu vb. satanlar,

95. İşyerleri ve konutların teras, balkon vb. yerlerinde, Belediyenin ve ilgili kurumların yasakladığı açık alanlarda yemek pişirmek, mangal vb. yakarak duman ve koku yayanlar.

96. Tüm işyerlerinde ve müesseselerde teftiş defteri almayan, tasdik ettirmeyen ve ibraz etmeyenler,

97. Tüm işyerlerinde tarife, ruhsat, vergi levhaları, ustalık belgesi vb. gibi belgelerin görünür bir yere asmayanlar, görevli tarafından istenilen evrakları ibraz edemeyenler,

98. Ömrünü tamamlamış araç lastiklerini açık alanda biriktirenler, lastik dağıtımını ve satışını yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim etmeyenler,

99. Her ne şekilde olursa olsun benzinliklerde, tüp bayilerinde ve tankerlerden korsan tüp vb. dolumu ve satışı yapanlar,

100.Cadde, sokak, bulvar ve meskenlere yakın yerlerde dolu tüp aracı park edenler,

101.Tüp satış yerlerinde ilgili kurum ve belediyece belirtilen 8 (sekiz) adet büyük tüp,16 (onatlı) adet küçük tüpten fazla ve sanayi tüpü bulunduranlar,

102. TSE standardı damgası bulunmayan, özelliğini kaybetmiş, deforme olmuş, korsan tüp satışı yapan veya işyerinde bulunduranlar,

103. Tüp satışı yapanlar, tüpleri ev ve işyerlerine taşımayanlar cihazlara bağlamayanlar, kontrol etmeyenler.

104. Pasta, tatlı, şeker, lokum, ekmek, simit, unlu mamuller v.b. gıda maddeleri satan işyerlerinde eldiven ve maske giymeyenler,

105. Tasdik edilmiş fiyat tarifelerini, etiketlerini bulundurmayan ve müşterilerin görebileceği yere usulüne uygun olarak asmayanlar, fiyat tarifesinde belirtilen miktardan fazla ücret talep edenler.

106. Satışa sunulan ürünler üzerindeki etiketlerin ürün özellikleri okunabilir ve anlaşılır durumda olmayanlar

107. Temizlemek, dikmek ve tamir yapmak üzere verilen eşyanın yırtılmasına, renk değiştirmesine, çekmesine, daralmasına, kısalmasına, kırılmasına ve kullanılmaz hale gelmesine sebep olanlar,

108. İşyerlerine teslim edilen giysi, eşya vb. malzemeler için teslim alma ve teslim etme tarihini belirtmeyenler, gerekli evrakları tanzim etmeyerek zamanında teslim etmeyenler.

109. Çiğ süt satılan işyerlerinde sütten başka gıda maddesi satılamaz.

110. Çiğ süt satılan işyerlerinde süt pişirmek, bardakla süt satmak yasaktır.

111. Tüm İşyerlerinde şehir şebeke suyu kullanmayanlar, kaçak su kullananlar,

112. Tüm işyerlerinde elektronik, oturak veya mekanik terazi kullanmayanlar, damgasız, bozuk terazi; eksik, kırık kilo ve kefesi kullananlar,

113. Satılan şeylerin ağırlıklarını etkileyecek, müşteriye zarar verecek kaplarla tartı yapanlar,

114. Ölçü ve tartı aletlerinden menfaat sağlamak maksadıyla her ne şekilde olursa olsun hile yapanlar,

115. Çay ocaklarına masa sandalye koyanlar.

116. Kullanılmış eşya satış yerlerinde, satışa sunulan eşyalar dezenfekte etmaden satanlar, eski ve yeni eşyayı bir arada bulunduranlar.

117.Tüm işyerlerinde umumi temizliğe riayet etmeyenler, kullanılan tüm malzemelerde temizlik şartlarına uymayanlar,

118. Tüm işyerlerinin zeminlerini su geçirmez malzemeden yapmayanlar duvarlar ve tavanları boyamayanlar.

119. Otel, motel, pansiyon gibi işyerleri dışında kalan tüm işyerlerini yatakhane ve mesken olarak kullananlar,

120. Son kullanma tarihi geçmiş, çürümüş, kokmuş, kurtlanmış veya bozulmuş hayvansal ve bitkisel gıda maddelerini bulunduranlar veya satanlar,

121. Yıkanmadan, pişirmeden, soyulmadan tüketilen gıda maddelerini açıkta satanlar,

122. Her türlü yiyecek ve içecek maddelerine halkın sağlığını tehdit eden yabancı ve katkı maddesi karıştıranlar,

123. Yiyecek, içecek ve her türlü gıda maddelerini niteliği Belediyece belirlenen araçların dışında değişik vasıtayla ve hijyenik olmayan ortamda taşıyanlar ve satanlar.

124. Halk ile doğrudan teması olan işyerlerinde çalışan kişilere sağlık karnesi almayanlar ve periyodik kontrollerini (vizesini) yaptırmayanlar,

125. Damacana suyu dağıtımında ayrıca taşıma ücreti talep edenler,

126. Koruma bandı olmadan, mühürsüz ve fahiş fiyatla su satışı yapanlar,

127. Su araçlarının levhalarına memba ismini yazmayanlar,

128.Sahipleri tarafından cadde ve sokaklara uzanan ağaç dallarını budamayan ve tedbir almayanlar,

129. Belediyenin izin verdiği yerler dışında sirk, lunapark, panayır açanlar.

130.İşyerlerinin; işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümlerine uygun olmayanlar ve bu şartları sürekli muhafaza etmeyenler.

131. İşyerlerinin içi ve önünü, konutların bahçesini ve önlerini toz çıkartarak süpürenler.

132. Haşarat ve dezenfekte ilaçları, deterjan vb. malzemeleri gıda maddeleriyle bir arada bulunduranlar.

133. Merdiven altlarında gıda hazırlama, pişirme tezgâhları koymak ve buralarda gıda maddeleri depolayanlar.

134. İşyerlerinde her türlü gıda maddelerini direkt zemine koyanlar, zeminden en az l0 cm. yüksekte ızgara ve raflara koymayanlar.

135. Belediye tarafından kamulaştırılmış gecekondu, arsa, bina vb. yapılar ile Belediyeye ait boş alanları yada arsaları her ne amaçla olursa olsun izinsiz işgal edenler.

136. Her türlü müzik aletleri ve ürünlerini (CD, VCD, DVD, vb.) çizik ve bozuk satanlar.

137. Bütün esnafın müsaade edilen yer haricinde dükkan dışını veya yaya kaldırımlarını işgal edenler.

138. Belediyemizden her ne suretle olursa olsun müsaade almadan kaldırım veya yolları bozanlar.

139. Yolları ve meydanları pek az bir yer, pek az bir zaman içinde olsa, Belediyemizin izni olmaksızın herhangi bir şeyler tutmak, kapamak gelip geçmeye zorluk verenler.

EK:2

A- UN FABRİKALARI – EKMEK VE SİMİT FIRINLARI- EKMEK SATIŞ YERLERİ- UNLU MAMÜLLER SATIŞ VE İMAL YERLERİ

1. Ekmek ve simit imalinde kullanılan unları elenmeden hamur haline getirenler, hamur ve pişmiş ekmek içinde yabancı madde karışmaması için önlem almayanlar,

2. Fırınların bacalarına filtre taktırmayanlar,

3. Fırınlarda ekmek imalinde sanayi ve kaya tuzu kullananlar,

4. İşçiler işbaşında özel ve temiz iş elbisesi ve takkesi giyeceklerdir. Hamurkarlar çalışırken ayrıca bir önlük takacaklardır,

5. Fırınlarda ve ekmek üretim yerlerinde duvarlar zeminden en az 2m yüksekliğe kadar fayans olacaktır, üst kısımlar yağlı boya ile boyanacaktır,

6.Ekmek ve simit Fırınlarda zeminin her tarafı kolayca yıkanabilecek su geçirmez bir maddeden yapılacak ve buralarda gidere bağlı ızgara ve sifonlu delikler bulunacaktır,

7. Fırınlarda, ekmek ve unlu mamulleri üretim yerlerinde düşük randımanlı un kullananlar,

8. Fırının her tarafını senede en az bir defa badana ve boya yapmayanlar,

9. Fırın içinde büyük ve küçük her cinsten hayvan bulunduranlar,

10. Fırınlarda ve unlu mamuller imal yerlerinde çalışan işçiler için, üretim yapılan yerlerden bağımsız olarak sağlık koşullarına uygun dinlenme yerleri, WC, lavabo ve duş bulundurmayanlar,

11 Un çuvalları ekmek yapılan yerden bağımsız ayrı bir yere, yerle temas etmeyecek şekilde ızgara üzerine konulacak ve duvara yaslanmayacaktır.

12.Fırınlarda kullanılan hamur tekneleri paslanmaz çelikten yapılmış olacak ve sürekli temiz tutularak artık hamurlar içinde bulundurulmayacaktır,

13. Ekmek taşıyan araçlar fırında daima temiz bir şekilde bulundurulacaktır,

14. Her cins ekmek çeşidi ve simit imalında maya yerine mayadan başka insan sağlığını tehdit edecek katkı maddesi kullananlar,

15. Simit, ekmek fırınları ve unlu mamuller satış yerlerinde, sattıkları ekmek, simit ve unlu mamullerin fiyat ve gramajını gösteren bir levhayı görünür bir yere asmak zorundadır.

16. Ekmeklere hamur halinde iken üzerlerine bıçak vurularak bir çizgi açacaklardır, (ekmekler piştikten altı saat sonra %3 fire hakkı tanınır)

17.Taze ve bayat ekmekler ile her türlü unlu mamülleri ayrı ayrı yerlerde bulundurmayıp, üzerine taze ve bayat olduğunu gösterir levha bulundurmayanlar,

18. Hamur halindeki ekmeklerin konulduğu pasaların ve pasalara ait bezlerin daima temiz olması zorunludur.

19. Kapalı ve hijneyik ortamda ekmek satmayanlar,

20. Eksik gramajlı ekmek ve simit üretimi yapanlar,

21. Fırınlarda ve ekmek satılan yerlerde terazi bulundurmayanlar,

22. Ekmek bayilerinde ve ekmek satış yerlerinde ekmek ve benzeri maddelerden başka şeyler satanlar,

23. Üstü açık araçlarla ve binek otalarla ekmek, un ve unlu mamullerin taşımasını yapanlar,

24. Ekmekleri tüketiciye özel kağıt, poşet ve benzeri ambalaj malzemesine sararak vermeyenler,

25. Fırınların ve un depolarının havalandırmalarını, pencereleri ince tel örgü ile kapatmayanlar,

26.Yönetmeliğin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir.

EK:3

B- KASAP, TAVUK VE SAKADAT SATIŞ YERLERİ

1. Kasap dükkânlarında sakatat satanlar,

2. Açıkta et ve et mamulleri bulunduranlar

3. Satılan etler, yağlı kağıtlara sarılıp tartıldıktan sonra müşteriye verilecektir.

4. Kıyma müşterinin gözü önünde hazırlanacaktır.

5. Veteriner hekim bulundurulması zorunlu olan et ve et ürünleri satışı yapılan işyerlerinde 5 Kg. geçmemek ve buzdolabında saklamak koşulu ile hazır kıyma bulundurulabilir.

6. Kasap dükkânlarında katkı maddeleri (ekme, soğan, sarımsak, baharat) ile kıyma çekilmesi,

7. Kesilmiş kümes hayvanlarının iç organları çıkarılmış ve temizlenmiş olacaktır.

8. Kasap, tavuk ve sakatat satış yerlerinde zemin ve zeminden en az 2m yüksekliğe kadar fayans, mermer vs. su geçirmez bir madde ile kaplı olacaktır, üst kısımlar yağlı boya ile boyanacaktır,

9.Et ve et mamullerinin rengini değişik gösterecek renkli ışıklandırma yapanlar,

10. Et ve et mamulleri satan işyerlerinde Tezgahlar paslanmaz malzeme, fayans veya mermer döşenmiş olacaktır, Ağaç kütükler, kırma için kullanılan malzemelerin ve kıyma makinelerini temiz bulundurmayanlar,

11. Etlerin saklanmaları için kapasiteye göre soğutma tertibatlı dolaplar, soğuk hava deposu bulundurmayanlar, etleri ayrı ayrı paslanmaz çengellere asmayanlar

12.Tezgahların ön kısmı müşterilerin arka tarafı görebileceği şekilde camlı olacaktır,

13. Kırmızı, beyaz et, et ürünlerini ve sakatatlarını reyonlar halinde ayrı bölümde satmayanlar

14.Etlerin üzerinde satış fiyatının ve cinsini belirtir etiketler etlerin üzerine yapışık şekilde olmayacak, plastik veya paslanmaz madenden olacaktır,

15. Bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş, menşei belli olmayan, muayenesiz ve damgasız et ve et ürünlerini işyerinde bulunduran ve satanlar,

16. Et ve et ürünleri satan yerlerde başlık ve eldiven giymeyenler,

17. Kasaplarda ve et satış reyonlarında çalışan personelin kasaplık sertifikası olmayanlar.

18.Yönetmeliğin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir.

EK:4

C- LOKANTALAR, PAKETTE KEBAP SATIŞ YERLERİ, PASTANE, PASTA, DONDURMA, LOKUM, ŞEKER, TATLI, BİSKÜVİ V.B. İMAL VE SATIŞ YERLERİ

1.Yemek pişirilecek ve imalatta kullanılacak tencere ve kaplar, paslanmaz çelikten olacaktır.

2. Pişirme, imalat ve bulaşık yıkama yeri salondan tamamen ayrı olacak, ocaktan çıkacak koku ve dumanın salona gelmemesi için davlumbaz ile baca tertibatına bağlanacaktır.

3. Kapların yıkanacağı yer ile yemek pişirilen ve imalat yapılan yerlerin zemini ve zeminden 2 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans vb. su geçirmez madde ile kaplanmış üst kısımlar ise boyalı olacaktır.

4. Salon kısmının zemini su geçirmez maddeden yapılacak, tavan ile duvarlar temiz ve boyalı olacaktır.

5. Bu tür işyerlerinde masaların üzerinde temiz örtüler kullanılacak, kirli, yırtık ve eskimiş örtü, kullanılmayacaktır.

6. Servis masa ve sandalyeleri iyi cins malzemeden olacak, kırık ve eski olmayacaktır.

7. İmalat yapılan ve salona müşteri alınan yerlerde en az birer adet olmak üzere bayan ve erkek için ayrı ayrı wc, lavoba bulunacak olup, lavabolarda sabun, el kurulamak için kağıt havlu veya peçete bulundurulacaktır,

8. Satış yerlerinde yeterli miktarda wc ve lavabo bulundurulacaktır.

9. Bu tür işyerlerinde bulunan wc ve lavabolar; Mutfak, salon ve imalathanelere direkt açılmayacak bir bölme ile ayrılacaktır. Ayrıca wc ve lavabolara giriş çıkışlarda steril malzeme ile dezenfekte yapılacaktır.

10. Satışa ve servise sunulacak olan sıcak yiyecek ve içeceklerin soğumaması için ısıtma tertibatı bulundurulacak.

11. Soğuk olarak tüketilmesi gereken yiyecek ve içecekler için buzdolabı vb. gerekli tertibat bulundurulacak.

12. Bu tür işyerlerinde üstü açık yemek ve gıda maddesi bulundurulamaz,

13. Kırık, çatlak ve yıpranmış bardak, kap, fincan, kaşık, çatal, vb. gibi şeyler kullanılmayacaktır.

14. Bu tür işyerlerinde çalışan işçilerin elleri temiz, tırnakları uzun olmayacak kılık kıyafet, saç sakal temizliğine özen göstereceklerdir.

15. Bulaşık kapları yıkamak için sıcak su tertibatı ve yıkanan kaplar içinde dinlendirme yerleri bulundurulacaktır.

16. Sirke, tuzluk, biberlik ve benzerlerinin süzgeçli ve delikli bir kapakla örtülü olacak, parmakla alınmak üzere açıkta tuz, biber bulundurulmayacaktır.

17. Servis masalarında müşterinin görebileceği küçük şekilde menü ve fiyat listesi bulundurulacaktır.

18. Servise ve satışa sunulan et yemeklerinin hangi cins hayvana ait etten yapıldığını menüde belirtilecektir.

19. Çalışanlar için salondan ve imalathanelerden ayrı bir yerde soyunma dolabı bulundurulacaktır.

20. Mutfağın, imalathanelerin ve yiyecek depolarının dışarıya açılan pencerelerinde sinek telleri bulanacak ve yeteri adet büyüklükte aspiratörler takılacaktır.

21. Mutfağın uygun bir yerinde saklanması gereken yiyecek ve içecek maddelerinin depo edileceği, tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardaklar ile ekmekler için ayrı ayrı muntazam dolaplar bulundurulacaktır.

22. Pakette kebap satış, Pasta, dondurma, lokum, şeker ve tatlı satış yerlerinde müşterilerin oturması amacıyla masa, sandalye, tabure vs. konulamaz.

   1. Döner ocağının etteki yanmayı önlemesi için et ile alev arasında en az l5 cm mesafe olacak, döner ocağı radyon telleri patlak ve kırık olmayacaktır.

   2. Bu tür işyerlerinde pişirildiği halde satılamayan yemekler ile bir kısmı şişte kalan döner etlerinin tekrar satışa sunulması yasaktır.

25. Pastaneler ve gıda paketleme yapan işyerlerinde gıda teknikeri veya gıda mühendisi bulundurmayanlar.

26. Yönetmeliğin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir.

EK:5

D- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ (DÜĞÜN SALONLARI; OTEL, MOTEL, PANSİYON, KAMPİNG VE BENZERİ KONAKLAMA YERLERİ; GAZİNO, PAVYON, MEYHANE, BAR, BİRAHANE, İÇKİLİ LOKANTA VE BENZERİ İÇKİLİ YERLER; SİNEMA, KAHVEHANE, KIRAATHANE, İNTERNET KAFELER VE BENZERİ YERLER)

1. Bu tür işyerlerinde kirli veya yıpranmış oyun aletleri, masa, sandalye, örtü kullanılamaz.

2. Bu tür işyerlerinde çatlak, kirli, kırık tabak, bardak, fincan vb. malzemeler kullanılamaz,

3. Sinemalarda, ehliyetsiz makinistlik yapılamaz.

4. Sinemalarda, çift makinist bulundurmayanlar.

5. Sinema, tiyatro vb. biletle girilen eğlence yerlerine salon kapasitesinden fazla müşteri alanlar.

6.Sinema, tiyatro vb. gibi yerlerde, ilan edilen saatte gösteriye başlanılması zorunludur.

7.Otel, motel, pansiyon vb. işyerlerinde yataklar yeterli adette ve sağlam olacak, üzerine serilen yatak takımları ve kullanılan malzemeler temiz olacak, tarife dışında fazla yatak bulundurulmayacaktır.

8. Bu tür işyerlerinin girişinde hol olacak, ayrıca bekleme salonunda yeteri kadar iyi cins malzemeden masa, sandalye ve sehpalar olacaktır.

9. Otel, motel, pansiyon vb. işyerlerinde fazla malzemelerin konulabileceği bir depo bulunacaktır.

10. Bu tür işyerlerinin odalarında ve dinlenme yerlerinde yeterli adette elbise dolabı ve vestiyerler bulunacaktır.

11. Konaklanan ve yemek yenilen işyerlerinde sıcak su tertibatı bulundurulacaktır. Konaklama yerlerinde ayrıca yeterli miktarda duş yerleri olacaktır.

12. Otel, Motel vb. işyerlerinin odalarında görevlileri çağıracak zil, telefon vb. olacaktır.

13.Bu tür işyerlerinin içerisi dışarıdan görülmeyecek şekilde pencereleri iyi cins tül, perde veya jaluzi olacaktır.

14. Düğün salonu sorumluluğunda veya sözleşmede belirtilmiş olan, çekilen ve kaydedilen cd, kaset vb, fotoğrafların bozuk, silinmiş, yırtılmış, ses ve görüntü kaydı alınmamış olması durumunda zararı tanzim etmeyenler.

15. Düğün salonu yetkilisi ile düğün sahibi arasında herhangi bir sözleşme yoksa düğün sahibi salon içerisinde fotoğraf ve kamera çekimi yapabilir, fotoğraf ve kamera çekimi için sözleşme yapmaya zorlanamaz.

16. Bu tür işyerlerinde çalışanlar için salondan ayrı uygun bir yerde soyunma dolabı ve yeri olacaktır.

17. Düğün salonlarının uygun bir yerinde yazıhane, gelin odası ve sanatkarlar için ayrı bir yerde soyunma odası olacaktır.

18. İnternet Kafelerde müşterileri rahatsız edecek şekilde müzik çalınamaz.

19. İnternet Kafelerde her bilgisayar da kulaklık bulundurulacaktır.

20. İnternet Kafelerde bulunan bilgisayarların tümünde internet bağlantısı olacaktır.

21. İnternet Kafelerde bütün bilgisayarlara bağlı bir adet yazıcı ve bir adet tarayıcı olacaktır.

22. Tüm bilgisayarların bağlı olduğu bir ana bilgisayar bulunacaktır.

23. Bu tür işyerlerine 4. maddede yazılı olan hükümlerde uygulanır.

24. Yönetmeliğin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir

25. Bu tür işyerlerine diğer kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

EK:6

E- BAYAN VE ERKEK KUAFÖRLERİ

1. Pencerelerden salon içerisinin görünmemesini sağlayacak şekilde tül, perde, jaluzi veya buzlu cam kullanılacaktır.

2. Salonun uygun bir yeri bekleme yeri olarak ayrılmış olacak bekleme ve salonun çalışma yerindeki koltuklar iyi malzemeden olacak, yırtık ve eski olmayacaktır.

3. Saç kurutma makineleri salonun kapasitesine göre yeterli miktarda olacaktır.

4. Kuaförlerde boyama, manikür pedikür yerleri salondan görünmeyecek şekilde ayrı bir yerde olacaktır.

5. Kuaförlerde sürekli sıcak su akmasını sağlayacak tertibat bulundurulacaktır.

6. Salonun uygun bir yerinde yeterli büyüklükte vestiyer bulundurulacaktır.

7. Kuaförlerde ehliyetsiz ustalık ve kalfalık yapmak yasaktır.

8. Kuaförlerde kullanılan malzemeler temiz olacaktır.

9. Zemin fayans, mermer veya su geçirmez malzemeden olacak, duvarlar ve tavan boyalı, kağıt, formika, lambri vb. kaplamalı olacaktır.

10 Usturalar, gerekli makas ve malzemeler, makineler en iyi cinsten olacak, kılları dökülmüş tıraş fırçaları kullanılmayacaktır.

11. Jiletli ustura kullanılıyor ise jilet değiştirme işlemi müşterinin gözü önünde ve her müşteri için ayrı jilet kullanılacaktır.

12.Kullanılan malzemeyi koymak için bir takım dolabı veya yeteri miktarda çekmeceler bulunacaktır.

13. Kuaförlerde kullanılan havlular ve önlükler sürekli temiz olacak, yırtık ve yıpranmamış olacaktır.

14. Her tıraştan sonra kullanılan aletlerin dezenfeksiyon işlemi için sterilizasyon cihazı bulundurulacak ve kullanılacaktır.

15. Havlu ve önlükler işyeri önünde hijyenik olamayan ortamda kurutulmayacaktır.

16. Çalışma tezgahlarının üzeri mermer veya su geçirmez bir maddeden olacak, her müşteri koltuğunun karşısında temiz ayna bulunacak,

17. Yönetmeliğin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir.

EK:7

F- BAKKALLAR, KURUYEMİŞÇİLER, BÜFELER, OKUL KANTİNLERİ, MARKETLER, SÜPER MARKETLER, HİPER MARKETLER VE İŞ MERKEZLERİ.

1.Büfeler belediyenin gösterdiği yerler ve ölçüler dışında kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

2. Büfeler ve okul kantinleri hariç diğer iş kolları ayrı ayrı kasap, manav, kuruyemiş, vb. reyon kurarak ve ruhsat almak koşuluyla faaliyette bulunabilirler.

3. Müşteri yığılmasını önleyecek şekilde yeterli adette kasa bulundurulacaktır.

4. Okul kantinlerinde kızartmada kullanılan sıvı yağları defaten kullanılmayacaktır.

5. Yönetmeliğin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir

EK:8

G- PAZARLAR

1. Islak, çamurlu ve dış yaprakları temizlenmemiş sebze satışı yapanlar,

2. Pazar esnafı en geç saat 10.00’ a kadar tezgahını kurup etiketlerini koymak zorundadır.

3. Pazaryerine gelen mallar bir gün önceden hazırlanabilir ancak kesinlikle satış yapılamaz.

4. Tezgah üzerinde bulunan etiketlerin, pazar sona erinceye kadar tezgahta bulundurulması zorunludur.

5.Pazarlarda hijyenik olamayan koku yapan geri dönüşüm malzemesi atık plastikten yapılmış siyah ve benzeri renkli poşet kullananlar,

6. Pazarlarda satışa sunulan ürünlerin rengini farklı gösterecek şekilde renkli (kırmızı vb.) tente kullanmak,

7. Satışa sunulan her malın üzerine ayrı ayrı fiyat etiketi konulması zorunludur. Etiketlerin üzerine sadece satılan malın ismi ile fiyat yazılacak olup yarım kilo ve argolu terimler yazılmayacaktır.

8. Pazar yerlerinde kendisine tahsis edilen yerler haricinde tezgah önlerine terazi, dolu ve boş kasa vb. malzeme koyanlar,

9. Satışa sunulan sebze ve meyvelerin olduğundan daha farklı görünmesini sağlayacak bir madde ile silinmesi veya ilaç kullanılması.

10. Pazarcıların bağırarak satış yapması ve müşteriye kaba muamelede bulunması.

11. Pazar esnafı marul, pazı, taze soğan gibi malları ıslatarak satamaz, bu sebzelerin çamurlu dış yapraklarının temizlenmesi zorunludur.

12. Pazar tezgahlarının üzerine mavi renkli su geçirmez branda serilecektir.

13. Sergi ve tezgah etrafını temiz tutmayanlar, çıkan atıklarını çöp poşetine koymayanlar, kendisine tahsis edilen yerden fazla yeri işgal edenler,

14. Pazar esnafı en geç saat 22:00’ de tezganı toplamış, çöplerini çöp poşetine koymuş ve pazarı terk etmiş olacaktır.

15.Kendisine tahsis edilen yeri Belediyenin izni olmadan başkasına kullandıranlar, kiralayanlar, satanlar, rant oluşturanlar.

16. Pazar esnafı, yaka kartı takmak zorundadır.

17. Pazar içerisinde ateş yakmak ve her ne şekilde olursa olsun Pazar yerini tahrip edenler,

18. Pazar yerlerinde kullanılan tente, şemsiye zikke çakarak zemini bozan ve tahrip edenler,

19. Pazarlarda kullanılan tente, şemsiye gibi çadırları belli yükseklikte, sağlam ve sabit takmayarak gelip geçişi güçleştirenler, alış veriş yapan insanlara zarar verenler,

20.Pazarlarda, sokak ve caddelerde canlı kümes hayvanı satmak.

21.Pazarlarda bozulmuş, çürümüş, kurtlanmış, ezik mal satanlar.

22. Pazarlarda şehir şebeke suyu kullanmayanlar, kaçak su kullananlar,

23. Pazarlarda Etiket üzerinde yazılı fiyattan fazlasına fahiş fiyatla satış yapan veya hizmet karşılığında fazla ücret talep edenler,

24. Pazarlarda oturak veya ibreli terazi kullanılacak. El terazisi, damgasız terazi, eksik kilo, kırık kefe kullanılmayacak.

25. Pazarcılar kendilerine yardımcı olmak üzere çalıştırdıkları personelin her türlü hareketlerinden sorumlu olup, onların kusurları kendi hataları gibi görülerek işlem yapılır.

26. Tezgah sahibi pazara çıkmayacağı günü önceden mıntıkası karakoluna bildirecektir.

27. Pazar esnafı yazın mavi gömlek, kışın mavi önlük giyecek, giyilen önlük ve gömlek yırtık eski, kirli olmayacak, saç sakal tıraşı olacak, elleri temiz tırnakları kısa olacaktır.

28. Gıda satışı yapan Pazar esnafı kendisi ve çalışanları için sağlık karnesi çıkartacak ve vizesini zamanında yaptıracaktır.

29.Pazar esnafından, görevli memurlarca istenilen belgeleri (nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmühaberi, savcılık durum belgesi, fotoğraf, vb.) zamanında getirmeyenlerin yerleri iptal edilir.

30. Pazarlarda 16 yaşından küçük çocukları çalıştıranlar.

31. Pazarlarda menşei belli olmayan et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller, şeker ve şeker ürünlerini açıkta satanlar.

32. Pazar esnafından bir kısmının veya tamamının müşterek karar alarak toplu halde Pazar açmaması veya Pazar açanlara karşı baskı ve şiddet uygulayıp tehdit edenlerin bütün pazarlarda bulunan yerleri iptal olur.

33. Pazar esnafının geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste dört defa pazarlara çıkmaması durumda yeri iptal edilir.

34. Pazar esnafı mallarını boşalttıktan sonra en geç saat 10.00 da araçlarını Pazar içerisinden çıkartmak zorundadır.

35. Pazarlarda Belediye tarafından izin verilen çay ve köfte satanlar Pazar bittikten sonra tezgahlarını kaldıracaklardır.

36. Pazarlarda Belediye tarafından izin verilen çay ve köfte satanların tezgahları mavi renkte olacak, boyasız, eski, ezik ve yıpranmış tezgah kullanılmayacaktır.

37. Pazar yerlerinde saat 23.00 ile 07.00 arası kamyon, kamyonet vb. vasıtalar ile mal indirip bindirenler.

38. Pazarcılar odası Pazar sona erinceye kadar bir oda yetkilisini pazarda bulunduracaktır.

39. Malların belediye sınırları veya mücavir alanlar içerisinde perakende olarak satışını yapanlar, bunların toptancı halden satın alındığını belgeleyemeyenler.

40. Üreticiler belediyeden izin almak şartı ile ürettikleri malları üretici pazarlarında toptancı hale giriş zorunluluğu aranmaksızın doğrudan tüketicilere satabilirler.

41. Yönetmeliğin genel hükümleri pazarlar içinde geçerlidir

EK:9

H- BALIKÇI DÜKKANLARI VE PAZARDA BALIK SATIŞI YAPANLAR

1. Balık satan işyerleri, balık satışını diğer iş kollarından ayrı bağımsız bir bölümde yapmayanlar,

2. Pazarlarda, balık satış amaçlı dükkan, market ve alış veriş merkezleri gibi yerlerde balık ve her türlü su ürünlerini yarım kapalı, kapalı soğutuculu çelik tezgahlarda yapmayanlar,

3. Pazarlarda, balık satış amaçlı dükkan, market ve alış veriş merkezleri gibi yerlerde veteriner raporu olmadan balık satışı yapanlar,

4. Belediyenin ve yetkili kurumların belirlediği zamanlar dışında balık ve su ürünleri satışı yapanlar,

5. Balık ve su ürünleri satışı yapan yerlerin ürün cinslerini ve buz hane balığı olduğu gösterir etiket koymayanlar,

6. Balık tartılan kapları ve diğer malzemeleri temiz tutmayanlar,

7. Balık temizleme işlemini balık atıklarının zemine yapışmayacak mermer, paslanmaz maden masalarda yapmayanlar,

8. Balık satış işyerlerinin zemini ve zeminden 2 metre yüksekliğe kadar duvarları su geçirmez maddeden yapılacak, dükkanın içinde uygun bir yerde ucu gidere bağlı sifonlu ızgara bulunacaktır.

9. Balık satan işyerlerinin cadde, sokak ve kaldırımlara su akmasını önleyecek tedbirleri almayanlar.

10. Her türlü balık ve su ürünleri atıklarını, ağzı daima kapalı kolay yıkanabilir kaplarda toplamayanlar.

11. Balık ve su ürünleri satan işyerlerinde balık ve su ürünleri dışında başka gıda maddesi satanlar.

12. Pazarlarda, balık ve su ürünleri satan işyerlerinde kokmuş, kokmaya yüz tutmuş ve kulakları boyanmış balıkları bulunduranlar ve satanlar.

13.Yönetmeliğin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir.

EK:10

I- ODUN, KERESTE, KÖMÜR VE MANGAL KÖMÜRÜ SATIŞ YERLERİ

1. Takoz odunun perakende satış fiyatı ile sabalık kırma ücretinin yetkili kurumların belirlediği fiyat tarifesi üzerinden fazla satış yapanlar.

2. Odun ardiyelerinde öbekler halinde kırılmış odun bulundurulamaz. Müşterinin talebi doğrultusunda görebileceği ve anlayabileceği şekilde kırılacak ve tartılacaktır.

3. Açıkta odun bulundurulamaz. Satışa sunulan odunların yağmurdan korunması için kapalı alanlar yapılması zorunlu olup, odunlar özellikle kilogramları ağır gelmesi için yağmurda bekletilemez ve ıslatılamaz.

4. Odunlar müşterinin talep ettiği odun cinsinden verilecek, karıştırılarak başka cins odun verilmeyecektir.

5. Odun tartı kaplarının üzerine darası silinmeyecek şekilde yazılacaktır.

6. Keresteler, odunlar ve kömür torbaları yıkılıp, kaymayacak şekilde muntazam biçimde istif edilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır.

7. Odun, kereste ve kömür satış yerleri yangından korunma tertibatı almış olacaklardır.

8. Satışa sunulan mallara ait cins ve ebatlarının satış fiyatını gösterir levhalar müşterilerin görebileceği yerlere asılacaktır.

9.Kömür torbalarının üzerinde bulunan firma ismi, logo, unvan vs. olmayanlar veya taklit edenler.

10. Kömür torbaları yırtık, patlak ve ağzı açılmış olmayacaktır.

11. Yönetmeliğin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir

EK:11

J- BETON, BİRİKET, BÜZ, TUĞLA, KİREMİT, İMAL VE SATIŞ YERLERİ

1. Halkın sağlığını ve dinlenmesine zarar verecek, şehrin estetiğini bozacak şekilde konut alanları içinde faaliyet gösterenler ve ilgili birimlerin uygun gördüğü yerler dışında satış ve imal yapanlar.

2. Depo edilmiş cüruf yeri, briket, büz, kiremit, tuğla imal yeri ve imal edilmiş malzemenin düzgün şekilde yığılmaları için ayrı bölümler oluşturmayanlar.

3. Yükleme ve boşaltma duvarlarla çevrili alanlar içerisinde yapılacaktır.

4. Tozların çevreyi kirletmemesi ve rahatsız etmemesi için imalatta kullanılan malzemeler sulanarak ıslatılacaktır.

5.Beton mikserlerine yüklenmesi gereken yükten fazla yükleme yaparak sevkıyat sırasında betonun yollara dökülmesine sebep verenler.

6. Bu tür imal yerlerinde emisyon raporu ve deşarj izni almadan faaliyet gösterenler.

7. Yönetmeliğin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir

EK:12

K- İNŞAAT, TAMİR VE TADİLAT YAPANLAR.

1. İnşaatların sezon itibariyle çalışma saatleri kışın sabah 08:00 akşam en geç 21:00, yazın sabah 08:00 akşam en geç 23:00’ den sonra faaliyet gösterenler,

2. İnşaatların Hafta Tatilinde (Pazar) ve Resmi Tatillerde Hafta Tatili Ruhsatı almadan ve sabah 10:00’ dan önce akşam 21:00’ den sonra faaliyet gösterenler,

3. İnşaatların yapımı ve yıkımı sırasında etrafının tahta perde vs. ile çevirmeyenler ve tedbir almayanlar,

4. İnşaat ve tadilat yapanların iş kazalarını önleyici ikaz levhalarını asmayanlar

5. İnşaat ve tadilat yapanlar işleri bittikten sonra inşaat atıklarını ve malzemelerini boş arsalara koyarak tehlikeye sebep olanlar.

6.İnşaat, tadilat, tamirat yaparken Kamyon ve iş makinelerinin inşaata giriş-çıkışta kaldırım ve yollara zarar veren, ağaçları kıran, belediye ve devlet malına zarar verenler,

7.İnşaat mahallinde inşaat ruhsatına ait teknik bilgiler, isim ve unvan levhalarını asmayanlar

8.Toprak, kum, cüruf, moloz vs. taşıyan araçların, branda çekmeden, istiap haddinden fazla yük yükleyenler ve tedbir almadan, cadde ve sokakları kirletenler, döküm alanına döküm yapmayanlar.

9.Hafriyat taşıyan araçları Belediyenin belirlediği renklerde boyatmayanlar ve üzerine “KATI ATIK TAŞIMA ARACI” ibaresini yazdırmayanlar.

10.Yönetmeliğin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir

EK:13

L- YÜK VE YOLCU TERMİNALLERİ

1.Şehir dışından şehrimize, şehrimizden de şehir dışına yolcu taşıyan otobüs vs. gibi vasıtaların, Terminal haricinde veya kendilerine gösterilen mahaller dışında yolcu indirmeleri ve bindirmeleri yapanlar.

2.Terminalin nizam ve intizamını bozacak davranışlarda bulunanlar.

3.Terminalin nizam ve intizamını korumak maksadıyla Ayvalık Belediye Başkanlığı veya ilgili kurumların alacağı kararlara yazıhane sahipleri, işletmeciler ve işçiler uymak zorundadır.

4.Kalkış saati olmadan, gerekli izni almadan ve Terminal çıkış ücretini ödemeden Terminal içinden hiçbir nedenle otobüs kaldırılamaz ve Terminal haricinde yolcu alamaz.

5.Yolcu biletleri numaralı olup, her bilette yolcunun adı, soyadı, gideceği yer, hareket saati, alınan ücret ile yer numarasının tam olarak belirtilmesi gerekmektedir.

6.Yazıhane sahipleri müşteriye vermiş olduklarıbilette tüm hususları yerine getirmek zorundadır.

7.Vasıtalar, gerek Terminal Müdürlüğü ve gerekse Belediye Zabıtasına bildirdikleri, gerekse yolcuya verdikleri bilette yazılı saatte hareket etmeye mecburdurlar. (Yolcunun olmadığı, az yolcunun bulunduğu, arabanın bozulduğu gibi bir takım sebepler ileri sürerek hareket tehir edilemez.)

8.Yolcunun biletinde yazılı olduğu yere kadar götürülmesi mecburidir.

9.Terminal içinde genel ve acil anoslar dışında, yazıhane sahipleri ve çığırtkanlar sesli duyuru yapamazlar.

10.Otobüs, servis araçları veya özel araçlar terminal içinde park, onarım, yağlama-yıkama temizlik vs. İhtiyaçlarını Belediyenin göstereceği yerler dışında yapamazlar.

11.Taşımacı, yazıhane sahipleri veya işyeri sahipleri kendilerine tahsis edilen yerlerde Belediyeden izin almadan değişiklik, tadilat yapamazlar.

12.Terminal dahilindeki yazıhanelerde, kanepelerde gece veya gündüz uzanıp, yatmak ve uyumak yasaktır.

13.Yönetmeliğin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir

EK:14

M- MEZARLIKLAR

1.Mezarlıklar ve Mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması, nakil hususları, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun hükümlerine göre yapılır.

2.Çiçek, Fidan, Ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya veya işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek yasaktır.

3.Mezarlık içerisindeki mevcut yollar haricinde gezinmek ve her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal etmek ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

4.İlçemiz sınırları içerisinde ikamet etmeyen ancak İlçemizdeki mezarlıklara defnedilmek isteyenlerden ücret alınır.

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR