T.C.

AYVALIK BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 3- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Aşevi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Zihinsel Engelliler Okulu, Yaşlı Bakım Evi, Sosyal Market, Hasta Nakil Aracı, ilaç yardımları ve diğer ayni, nakdi Sosyal Yardımlar, Semt Evleri, Evde Bakım Hizmetleri ile Engelli Üretim Merkezi hizmetlerini kapsar.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Başkan: Ayvalık Belediye Başkanını,

Belediye: Ayvalık Belediyesini,

Belediye Meclisi: Ayvalık Belediye Meclisini,

Müdür: Sosyal Yardım İşleri Müdürünü,

Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

Personel: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluk

Görevleri

Madde 5- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü;

Ayvalık İlçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlardan sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli ve toplumdaki diğer kesimlere yönelik sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmetleri sunmak,

İlçe halkının çevresel, toplumsal, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimini sağlayan projeler hazırlamak ve yürütmek,

Sosyal hizmet uygulamalarını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve bunlarla ilgili veri tabanı oluşturmak,

Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerektiğinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

Yaşlı Bakım Evinde barınan kimsesiz ihtiyaç sahibi yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirecekleri sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek,

Engelli (yaş sınırı olmaksızın) ve 65 yaş üstü sağlık hizmeti alabilmek için sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumda olanlara sağlık ve evde bakım hizmeti vermek,

Gerektiğinde tedavi için yaşlı ve engelli hastaların hastanelere “hasta nakil aracı” ile naklini gerçekleştirmek,

Engelli veya 65 yaş üstü ve ekonomik olanakları elverişli olmayan kişilere evde temizlik hizmeti vermek,

Zihinsel Engelliler Okulu ve Engelli Üretim Merkezinde çeşitli el sanatları öğreterek ve sosyal etkinlikler düzenleyerek İlçede yaşan engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,

İlgili mevzuatına uygun olarak yeterli sayıda işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, yardımcı sağlık personeli bulundurmak, (varsa yetkili sendika tarafından belirlenen) çalışan temsilcisi, işveren temsilcisi ile birlikte uzman elemanlardan oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimini oluşturmak ve tüm sekreterya işlerini yürütmek, çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli sağlık hizmetini vermek, işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile işyerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti yürütmek, işyerinde kaza, yangın, doğal afet ve benzeri acil müdahale gerektiren durumları belirlemek, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri organize etmek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ve bilgilendirilmelerini sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her konuda danışmanlık yapmak, işçilerin sağlık gözetimi ve çalışma ortamının koşullarına ilişkin bilgileri kayıt altına almak ve muhafaza etmek,

Her yaş gurubuna ait bireylerin sürekli gelişen, yaratıcı, üretken bireyler olarak yaşam kalitelerinin artırılması ile topluma tam ve eşit katılımlarının sağlanması amacıyla Semt Evleri açmak,

Sosyal yardım ve hizmetler için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak,

Muhtaç asker ailelerine 4109 sayılı Kanuna istinaden yardım yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aşevinde ve gerektiği takdirde evlerine yemek servisi sunmak,

Müdürlükçe yapılacak olan ayni ve nakdi sosyal yardımlarda muhtarlıklar, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yardım kuruluşları, vakıf, dernek vb. gibi kuruluşlarla görüşülerek koordinasyonu sağlamak, müracaat eden kişilerin uygun kişiler olup olmadığının tespitini yerinde yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılmasını sağlamak,

Yardımda bulunmak isteyen vatandaş veya kuruluşlarla temasa geçerek planlama, organizasyon ve koordinasyon sağlamak,

Ayvalık Belediyesi’nin kendi imkanları ile kurmuş olduğu Sosyal Markette ihtiyaç sahiplerine giyim, ev eşyası vb. gibi ihtiyaçlarında yardımcı olmakla görevli ve yetkilidir.

 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu

Madde 6- Sosyal Yardım İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinde Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Müdürlük personeline iç işleyişe ilişkin olarak yazılı görevlendirme yapmak ve talimatname hazırlamak,

Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivinin oluşturulmasını sağlamak,

Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

Müdürlük görevinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün Gerçekleştirme Görevlisini, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek, taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

Müdürlüğün faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas istatistiklerinin ve analizlerinin hazırlanarak, stratejik planın uygulamaya geçirilmesini sağlamak,

Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

Harcama ve İhale Yetkilisi olarak 5018 sayılı ve 4734 sayılı Kanunlarda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

Madde 7- Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Ayvalık Belediye Başkanı yürütür.

Madde 9- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte olanSosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR