T.C.

AYVALIK BELEDİYESİ

KÜLTÜR  İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE – 1-) Bu yönetmeliğin amacı, Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE – 2-) Bu yönetmelik Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE – 3-) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE – 4-) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan - Ayvalık Belediye Başkanı’nı

Belediye - Ayvalık Belediyesi’ni

Meclis - Ayvalık Belediye Meclisi’ni

Müdür – Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü

Müdürlük - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü

Personel - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli tüm personelini ifade eder.

Teşkilat Yapısı

MADDE – 5-) Müdürlük, Başkanı’nın mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerin kullanılması için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalar, aşağıdaki personel eliyle yürütülür.

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

b) Memurlar

c) Memur personel bulunmadığında, kadrolu işçiler tarafından görevlendirme suretiyle yaptırılır.

GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA VE ESASLARI

Madde – 6-) Müdürlük görev, yetki, çalışma usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir.

a) Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültürel etkinliği planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.

b) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanların ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, arşivlenmesini ve dağıtımını yapmak.

c) İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, belge dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak.

d) Belediyenin kültürel faaliyetleri ile alakalı her türlü kayıt numunelerini arşivlemek.

e) Hemşehrilerin kentlilik bilincini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

f) Müdürlük faaliyetlerine yönelik olarak, ilçe halkının ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşleri tespit etmek, değerlendirmek.

g) İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, seminer, panel, sempozyum vb etkinlikler düzenlemek.

h) Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuar, festival, tanıtım günleri vb. etkinliklere katılmak ve bu etkinlikler ile ilgili gerekli çalışmaları yürütmek.

i) Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi ilişkiler geliştirerek iletişim kanallarından etkin biçimde yararlanmak.

j) Web sitesi ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden hesaplar oluşturarak, düzenli bir şekilde ilçenin ve belediyenin tanıtımının yapılmasını ve faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak.

k) Müze, galeri, sanat merkezi vb. tesislerin yıllık programlarını organize etmek, başvuruları değerlendirmek, bakımını ve işletilmesini sağlamak.

l) Belediye bandosunun çalışmalarını ve konserlerini organize etmek.

m) Kültür merkezlerinin, amfi tiyatronun ve düğün salonlarının programlarını organize etmek, başvuruları değerlendirmek, tesislerin bakımı ve işletilmesini sağlamak.

n) Faaliyet alanı ile ilgili sergiler, eğitimler, kurslar, yarışmalar, geziler düzenlemek.

o) Önemli günler, haftalar, bayramlar ve anma günleri ile ilgili programları oluşturmak, bu programlar ile ilgili yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, gösteri, konser, tiyatro, sinema vb. etkinlikleri düzenlemek.

p) Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yapmak, bastırılmasını ve dağıtılmasını sağlamak.

r) Özel gün ve haftalarda veya başkanın talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek.

s) Ayvalık Kent Konseyi'nin sekreterya hizmetlerini yürütmek, müdürlüğün faaaliyet alanına giren konularda kent konseyinin organlarıyla birlikte çalışmalar yapmak yada yapılan çalışmalara destek olmak.

t) Diğer Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, platformlar, vakıflar vb. oluşumlar ile ile müdürlüğün faaliyet alanı içerisine giren konularda programlar yapmak yada oluşturulan programlara destek olmak.

u) İlçede yaşayan, maddi imkansızlıklar dolayısıyla özel kurslara gidemeyen öğrencilere okul derslerine destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Etüd Merkezi, AYBEGEM (Ayvalık Belediyesi Gençlik Merkezi) ile Yaz Okulu ve Kamplarının işleyişini sağlamak.

v) Gençlere yönelik ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek, merkezler açmak; öncelikle sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan ailelerin çocukları olmak üzere gençlerin talepleri doğrultusunda AYBEGEM (Ayvalık Belediyesi Gençlik Merkezinin), Etüd Merkezinin ve Yaz Okulu ile Kamplarının olanakları ölçüsünde gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak.

y) Türkan Saylan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi programlarını ve başvurularını organize etmek.

z) Kadın Danışma Merkezi kurmak, ekonomik imkansızlıklar dolayısıyla seyahat edemeyen ev hanımları için kültürel gezi düzenlemek.

ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE-7-) Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak.

d) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak.

e) Başkan tarafından onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken kaynakları temin etmek.

f) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

g) Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler oluşturmak ve takibini yapmak.

h) Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlamak.

i) Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefler ile ilgili çalışmaları organize etmek.

j) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

k) Müdür, görev çalışmaları yönünden Başkan'a karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak.

Müdürlük çalışmalarının, yürürlükteki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesinisağlamak.

m) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

MADDE- 8-) Memur ve İşçilerin Görevleri:

Üstlerinin yaptığı görevlendirme ile kendilerine verilen işleri, mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmak.

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE- 9-) Bu yönetmelik hükümleri; Ayvalık Belediye Meclisi'nin kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE- 10-) Bu yönetmelik hükümleri, Ayvalık Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR